อบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

อบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI Vape or Health: Now or Never One-day course วันที่ 20, 27 เมษายน และ 10, 12, 17 พฤษภาคม 2564 สิทธิประโยชน์จากการเข้ารับการอบร

ม : ได้ CME Certification จาก ศจย., ทุนวิจัยจาก ศจย. ฯลฯ ณ ห้องสัมมนา 2, 3 แพทยสมาคม ซ.ศูนย์วิจัย ลงทะเบียนฟรี

IMG 3172


พิมพ์