กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขายบุหรี่ไฟฟ้าและการสร้างองค์ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

ณ โรงเรียนปทุมวิไล (โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ)

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ อาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพิษวิทยาในเด็กและเวชศาสตร์วัยรุ่น) และ นายถิระ หงสกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ สคบ. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัย อันตราย ข้อกฎหมาย บทลงโทษ ที่เกี่ยวข้องบุหรี่ไฟฟ้า ให้แก่น้องๆ นักเรียน รวมถึงครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ให้รู้เท่าทัน มีความเข้าใจ ไม่ให้หลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสินค้าอันตรายต่าง ๆ และความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภค เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ และคุณภาพชีวิตแก่เยาวชน และครอบครัว ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของสังคมในภาพรวมด้วย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน

trcact140624


พิมพ์