การประชุมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

การประชุมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

วันที่ 27 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกันชี้แจงถึง #ปัญหาผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น มิติทางด้านสุขภาพ สังคม และผลกระทบต่อเยาวชน

ในการประชุม การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า สิ่งที่ประเทศไทยควรจะต้องมีการเร่งขับเคลื่อนเพื่อการแก้ปัญหา คือ การที่ประเทศไทยต้องเข้าร่วม “#พิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย” ภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ในแง่ของสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจต่อไป


พิมพ์