โครงการวิจัย การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบ..

โครงการวิจัย การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบ..

การอภิปรายผล "โครงการวิจัย การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการลดการบริโภคยาสูบของประชาชน" วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ฯ

โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศจย. ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การอภิปรายผล โครงการวิจัย การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการลดการบริโภคยาสูบของประชาชน

ศ.นพ.รณชัย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยาสูบ และผลกระทบของโครงสร้าง ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และพฤติกรรมการปลูกยาสูบของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและครัวเรือน ทั้งนี้การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบ เช่น การปลูกพืชหรือการประกอบธุรกิจอื่นเพื่อทดแทน ซึ่งการดำเนินงานจะต้องบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคสังคม และการวิชาการเพื่อศึกษา ค้นคว้า แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้ครอบคลุมทุกมิติของสังคม


พิมพ์