การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย หัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย หัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอเชีย | โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์” ศ.นพ.รณชัย ได้กล่าวว่า มาตรการทางด้านราคาและภาษีจัดเป็นมาตรการที่สำคัญมาตรการหนึ่งในการลดอุปสงค์ของยาสูบ ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

ซึ่งในการประชุมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมอภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

act05 036 21 1

act05 036 21 2


พิมพ์