การประชุมพัฒนางานวิจัย โครงการศึกษาระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดในประเทศไทย

การประชุมพัฒนางานวิจัย โครงการศึกษาระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดในประเทศไทย

การประชุมพัฒนางานวิจัย โครงการศึกษาระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดในประเทศไทย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 418 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิด "การประชุมพัฒนางานวิจัย โครงการศึกษาระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดในประเทศไทย" ซึ่งนำเสนอโดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และทีมงานผ่านระบบ online และ onsite

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมปรึกษาหารือ คือ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย อาจารย์ทัศนีย์ ศิลปบุตร และคุณจิระวัฒน์ อยู่สะบาย รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (กคส.) ร่วมให้ข้อเสนอแนะ

ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปปรับใช้กับงานวิจัยที่จะศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประจำจังหวัด เพื่อสร้าง Impact ต่อการทำงานการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


พิมพ์