การประชุม Round Table ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน

การประชุม Round Table ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 812 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาวูบ (ศจย. ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ด้วยการเปิด Siren เพื่อส่งสัญญาณ

คลื่นแห่งองค์ความรู้ด้านการควบคุมนาสูบ ใน "เวที Round Table ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน" (State of the art to smoking cessation) ผ่านระบบ Online

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์, ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ เป็นผู้บรรยาย ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ และรศ. ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี ได้กล่าวขอบคุณวิทยากร และเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมในระบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถามตอบผ่านระบบจำนวนมาก

Poster


พิมพ์