Displaying items by tag: วิจัย

วิจัยพบพ่อค้าเร่ขายบุหรี่บนรถไฟและพบผู้โดยสารสถานีรถไฟฝ่าฝืนสูบบุหรี่ บริเวณ หน้าห้องส้วม ประตูเข้าออก และบริเวณขึ้นลงรถไฟที่จุดข้อต่อรถไฟ หนุนการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการขยายพื้นที่ปลอดภัยให้เห็นผลสัมฤทธิ์
ร้อยตำรวจโทหญิงนวลตา อาภาคัพภะกุล หัวหน้านักวิจัยในโครงการสำรวจพฤติกรรมการสูบและจำหน่ายบุหรี่บริเวณชานชาลาสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟในประเทศไทย

ผศ.ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ปี พ.ศ.2558 สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยกลุ่มตัวอย่างคือเยาวชนอายุ 13-19 ปี จำนวน 257 คน และผู้เข้าร่วมวิจัยประกอบด้วยเยาวชน

ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการบริโภคยาสูบระดับจังหวัด
ตั้งแต่เวลา: วันที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 – 17.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุม ศจย. มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนผู้เข้าร่วม : 47 คน
หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ผู้สรุปการประชุม :

  • ปวีณา ปั้นกระจ่าง บันทึกการประชุม
  • ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ตรวจรายงานการประชุม

ปรับปรุงล่าสุด : 12/05/2556

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการบริโภคยาสูบ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนได้
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการเก็บข้อมูลและประมาณต้นทุนจากการบริโภคยาสูบในแต่ละจังหวัดได้

สรุปการอบรมมีดังนี้
ในการอบรมครั้งนี้มีการบรรยายเรื่องทฤษฎีและระเบียบวิธีวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการบริโภคยาสูบด้วยวิธีต่างๆ โดย ดร.รังสิต ศรจิตติ และ ผศ.ดร.ฐิติมา สิทธิพงษ์พานิช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เรื่องประมาณการผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์จากการบริโภคยาสูบในประเทศไทย โดย ดร.ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ณัฐพัชร์ มรรคา โครงการพัฒนาการดำเนินการจัดทำเครื่องชี้วัดภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย และเรื่องการประยุกต์ข้อมูลต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการบริโภคยาสูบระดับประเทศสู่ระดับจังหวัดและการเขียน press release โดย ดร. ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ , ปวีณา ปั้นกระจ่าง และ หริสร์ ทวีพัฒนา ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ซึ่งในการกระจายต้นทุนระดับประเทศสู่ระดับจังหวัดนั้น มีวิธีการคำนวณ ดังนี้
ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยของโรคที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ในจังหวัดนั้นๆ = (ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยของโรคที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ทั้งประเทศ(บาท) * จำนวนประชากรที่สูบบุหรี่ในจังหวัดนั้นๆ(คน)) / จำนวนประชากรที่สูบบุหรี่ทั้งประเทศ (คน)
หลังจากนั้นได้แบ่งผู้เข้าอบรม 6 กลุ่มเพื่อลงมือปฏิบัติการงานกลุ่มโดยการคำนวณต้นทุนจากเครื่องมือ excel และทำการเขียนข่าวอย่างสั้นซึ่งแต่ละกลุ่มมีวิทยากรและทีมจัดอบรมเป็นผู้ดูแล พร้อมกับนำเสนอผลการประมาณการต้นทุนด้วยรูปแบบ Press release โดยตัวแทนกลุ่มจากผู้เข้ารับการอบรมรายจังหวัด และมีผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์เป็นผู้ให้ความเห็นและคำแนะนำ press release ให้กับทุกกลุ่ม

วิจัย "โปรแกรมเลิกสูบบุหรี่" ความเคยชิน-ปัจจัยไม่สำเร็จ
มติชน 19 พ.ย. 2556

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นางรัตติยา เพชรน้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงผลการวิจัย เรื่อง ?ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ของผู้เข้าคลินิกอดบุหรี่ จ.สุราษฎร์ธานี? สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเพื่อประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่เข้า คลินิกเลิกบุหรี่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเปรียบเทียบระหว่างโปรแกรมเชิงรับและเชิงรุก รวมทั้งหาอุปสรรคที่ทำให้การเลิกบุหรี่ทำไม่สำเร็จ โดยศึกษาจากผู้ที่เข้ารับบริการเลิกบุหรี่ในคลินิกเลิกบุหรี่ 20 แห่ง ในโรงพยาบาลพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 350 คน และศึกษาเชิงลึกในคลินิก 5 แห่ง อีก 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมแบบเชิงรุก คือ ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและกิจกรรม และกลุ่มเข้าร่วมโปรแกรมเชิงรับ ที่ได้รับคำปรึกษาอย่างเดียว

นางรัตติยากล่าวว่า ในคลินิกเชิงรุก และคลินิกเชิงรับ มีผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 56.1 และ 54.1 โดยผู้เข้ารับบริการเชิงรุกได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในการเลิกสูบบุหรี่ สูงถึงร้อยละ 63 และผู้เข้ารับบริการเชิงรับได้รับการสนับสนุนร้อยละ 62.3 โดยผลการเลิกบุหรี่ในคลินิกเชิงรุก ผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ทันที ร้อยละ 58.1 เลิกบุหรี่ได้ในระยะ 3 เดือนร้อยละ 58.1 ขณะที่เลิกบุหรี่ใน 6 เดือนร้อยละ 60.9 ใน 12 เดือน ร้อยละ 61.2 และใน 1 ปี ครึ่ง ร้อยละ 55.0 ส่วนคลินิกเชิงรับสามารถเลิกบุหรี่ได้ทันที ร้อยละ 70.5 ในระยะ 3 เดือน ร้อยละ 62.3 ใน 6 เดือนร้อยละ 52.5 ใน 12 เดือน ร้อยละ 55.7 และ ใน 1 ปีครึ่ง ร้อยละ 32.8 เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่า อัตราการเลิกบุหรี่ในช่วงสิ้นสุดโครงการทันที หลังสิ้นสุดโครงการ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ไม่มีความแตกต่างกันนัก แต่ผลการเลิกบุหรี่ในช่วง 1 ปีครึ่งนั้นโปรแกรมเชิงรุกให้ผลการเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่าอย่างมีนัยยะ สำคัญ ทั้งนี้ สาเหตุที่ไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ ส่วนหนึ่งมาจากสิ่งแวดล้อม ความเคยชินเห็นคนอื่นสูบแล้วอยากสูบ...

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner