Items filtered by date: July 2017

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ราชทัณฑ์ อัยการ ศาล และ ผู้ต้องขังและญาติ ทราบแนวทางและมีการเร่งรัดการดำเนินการขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไขใหม่นี้   อันเป็นผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาคนล้นคุกได้ระดับหนึ่ง

Introduction: Very little is known about how e-cigarette marketing is being perceived by youth, and the potential effect it will have on youth vaping and smoking behaviors. This limits the ability to identify youth-focused marketing efforts and to design effective policies for the regulation of e-cigarette marketing content and placement.

Given the disproportionate burden of tobacco health harms in psychiatric patients, e-cigarettes are being considered as a potential tool for harm reduction. This article summarizes recent data on e-cigarettes, provides recommendations and resources to learn more, and emphasizes the evidence for treating tobacco (traditional cigarettes) addiction in people

“Whether vaping has the same deleterious effects on metabolic parameters as regular cigarette smoke has not yet been studied thoroughly in humans. However, animal model experiments attribute comparable effects of e-cigarette smoking, even without nicotine exposure, on weight and metabolic parameters as compared to smoking cigarettes.”

Researchers discovered that HNB cigarettes contain 84% of the nicotine found in traditional cigarettes. Among the smoke’s chemicals, the scientists and medical professionals isolated carbon monoxide and … acroleine, benzaldehyde, formaldehyde and acenaphthene, among more than two dozen others. Respectively, percentages of the latter four chemicals,

Authors studied both short- and long-term exposures to Electronic Cigarette (EC) aerosols and found that they “increase cellular reactive oxygen species and cause significant DNA damage. Moreover, EC aerosols cause oxidative DNA lesions which are highly mutagenic, and can lead to tumor initiation and progression.”Authors studied both short- and long-term exposures to

กำหนดการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
Tobacco : A Threat to Development (Stability, Prosperity, and Sustainability) 

ระหว่างวันที่  24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560

 07.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน
 08.45 - 09.15 น
 • เปิดวิดิโอภาพรวมการควบคุมยาสูบของประเทศไทย พิธีเปิดการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16
  ประธาน : นพ.สุเทพ  เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในนามภาคีร่วมจัดงาน 
 • กล่าวรายงาน : ทพญ.ดร.ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฎ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
09.15 - 09.45 น. 

เสวนาและแถลงข่าว เรื่อง การควบคุมยาสูบกับการพัฒนาประเทศ 4.0 (ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4)

 • นพ.สุเทพ  เพชรมาก : รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 • นพ.บัณฑิต ศรไพศาล : รองผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • Dr.Thaksaphon Thamarangsi : Director, Noncommunicable Diseases and Environmental health, WHO Regional office for South-East Asia Region
 09.45 -10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 11.00 น.

Keynote Speaker: Tobacco: A threat to development (ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4)

 •  Dr.Thaksaphon Thamarangsi : Director, Noncommunicable Diseases and Environmental health, WHO Regional office for South-East Asia Region
11.00 - 12.00 น. 

เสวนา เรื่อง การเปลี่ยนภูมิทัศน์เศรษฐกิจการเมืองโลกกับการควบคุมยาสูบ (ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4)

 • ศาสตราจารย์กิตติคุณสุริชัย  หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย
 • ผู้ดำเนินรายการ : ทพญ.ดร.ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฎ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมนิทรรศการ โปสเตอร์ และการแสดงสื่อท้องถิ่น
13.30 - 16.30 น.

Senior officials side meeting: SDGs ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ และสุรา (ห้อง Executive Board Room)

 • Dr.Thaksaphon Thamarangsi : Director, Noncommunicable Diseases and Environmental health, WHO Regional office for South-East Asia Region
 • ผู้ดำเนินรายการ : ทพญ.ดร.ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฎ์
13.30 - 15.30 น.

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ

 • ห้องที่ 1 : ผลงานวิจัยการสร้างความรู้ใหม่       (ห้อง Grand A ชั้น 4)
 • ห้องที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฏหมายและการควบคุมยาสูบ (ห้อง Grand B ชั้น 4)
 • ห้องที่ 3 : R2R การช่วยเลิกบุหรี่ (ห้อง Grand C ชั้น 4)
15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 - 17.00 น.

 บรรยาย “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” (ห้อง Grand A ชั้น 4)

 • รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16.30 – 18.30 น. การปัจฉิมผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร E-learning โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถผู้ทำงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด  หลักสูตรระบบทางไกล รุ่นที่ 5  
(ห้อง Executive Board Room)

  

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560

 08.00 - 08.45 น.  ลงทะเบียน
 08.45 - 09.45 น.  เสวนา เรื่อง ตีแผ่ : บุหรี่ไฟฟ้า/บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4)
 • รศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • รศ.ดร.เนาวรัตน์  เจริญค้า  ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พญ.ปานทิพย์  โชติเบญจมาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ผู้ดำเนินรายการ : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 09.45 – 10.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
 10.00 – 11.00 น.  เสวนา เรื่อง เปิดศักราชใหม่ พรบ.ควบคุมยาสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4)
 • รศ.ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คุณจิระวัฒน์  อยู่สะบาย  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย  สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
 • คุณชุณห์ณัฏฐา  กิจวรรณ  ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
 • ผู้ดำเนินรายการ  : รศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11.00 - 12.00 น.

เสวนา เรื่อง ภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการเลิกบุหรี่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4)

 • รศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • คุณกนกวรรณ  ปรีดาภรณ์ภากร   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • คุณสุขฏิพจน์  พรศรี   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • คุณปาณปิยวรรณ  วงศ์แสนสี   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • คุณวรรณี  อัมระนันท์  หัวหน้างานจิตเวช
 • ผู้ดำเนินรายการ : คุณกนกวรรณ  ปรีดาภรณ์ภากร
12.00 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมนิทรรศการ โปสเตอร์ และการแสดงสื่อท้องถิ่น
12.00 - 13.30 น.

Executive Room: ประชุมกลุ่มย่อย เครือข่ายเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่

 • B.K. ศุภลักษณ์  ทัดศรี   ผู้บริหาร “บ้านพินทุ” ศูนย์การเรียนรู้ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
 • ผู้ดำเนินรายการ : คุณปรีดาวรรณ  บูรณะรุ่งเรืองกิจ
13.30 - 16.30 น.

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (3 ห้อง)
ห้องที่ 1 :  การจัดการเชิงระบบ : นโยบายจังหวัดปลอดบุหรี่ (ห้อง Grand A ชั้น 4)

ช่วงที่ 1 นโยบายและการจัดการเชิงระบบในระดับจังหวัด อำเภอและตำบล

 • นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
 • คุณพวงผกา สุริวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 • คุณเสถียร  ถวายชัย  ปลัดป้องกันอำเภอพังโคน
 • คุณเสถียร ทองโต  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 • ผู้ดำเนินรายการ : นพ.ชัย กฤติยาภิชาติกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบ

ช่วงที่ 2 การจัดการเชิงประเด็นในจังหวัดปลอดบุหรี่

 • ว่าที่ร้อยตรี เลาะห์  เทียมเมฆ  ครูชำนาญการพิเศษ  (โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา)
 • คุณนพดล  กมลกลาง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 • คุณนวลฉวี เนตรแสงทิพย์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • คุณจริยพันธ์ รุจิรัชกุล  นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 • ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ลักขณา  เติมศิริกุลชัย  ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ

ห้องที่ 2 :  “ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ : ทุกคนมีส่วนร่วม” Gen Z STRONG ไม่สูบบุหรี่ (ห้อง Grand B ชั้น 4)

 • ครูสุวิมล  จันทร์เปรมปรุง  คณะทำงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
 • คุณชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา
 • คุณระเบียบ  ขาวฉะอ้อน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางสาวนฤภร แพงมา  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายสุรพัศ์โยธิน  บูรณานนท์  นายกสมาคมสมาคมสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออก
 • นายศิวพันธ์ ชมมี  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
 • นายปริญญา ปลื้มจิต ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์
 • ทีมนักเรียนแสดง "เพลงฮิต ปลอดบุหรี่" โรงเรียนวัดราชโอรส
 • ผู้ดำเนินรายการ : 
  • คุณฐิติชญาน์ บุญโสม  สื่ออาสาเพื่อจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่
  •  คุณฮาริส  มาศชาย  ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะฯ

ห้องที่ 3 :  เทคโนโลยี นวัตกรรมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ / สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ช่วยเลิกบุหรี่(ห้อง Grand C ชั้น 4)

 • รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
 • รศ.ดร.ชูเกียรติ  วิวัฒนวงศ์เกษม  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผศ.ดร.พิจิตรพงศ์  สุนทรพิพิธ  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์ฉัตรชัย  ไตรธรรม  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.พิจิตรพงศ์  สุนทรพิพิธ  มหาวิทยาลัยมหิดล


วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560

 08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารเพิ่มเติม 
 08.45 - 10.45 น. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น (3 ห้อง)

ห้องที่ 1 : พลังสื่อท้องถิ่นเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ (ห้อง Grand A ชั้น 4)

 • คุณแสงเดือน  สุวรรณรัศมี  ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 • ว่าที่ พ.ต. เสรี  ทองคู่  หัวหน้าแผนกผลิตและประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3
 • คุณเวียงสอน  ดอนแก้ว  นักปฏิบัติงานรายการ  สถานีวิทยุกระจายเสียง  แห่งประเทศไทยแม่ฮ่องสอน
 • คุณชูชาติ  อุทัยชิต  นายกสมาคม  เครือข่ายสื่อท้องถิ่นเมืองพระร่วง จ.สุโขทัย
 • คุณปิยะวรรณ  เกษเสนา  ประธานชมรมสื่อมวลชนสีขาว จ.อุบลราชธานี
 • คุณเขมวันต์  เหมราช  ผู้สื่อข่าว/นักจัดรายการวิทยุ/ผู้ประกาศข่าว          
 • ว่าที่ ร.ต.กิติวรรณ  มณีล้ำ  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
 • ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ 

ห้องที่ 2 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การช่วยเลิกบุหรี่ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ (ห้อง Grand B ชั้น 4) (โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน)

 • ผศ.ดร.ภญ.พยอม  สุขเอนกนันท์  รองคณบดีผ่ายวิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คุณโกสุม  เศรษฐวงศ์  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้ดำเนินรายการ :
  • ภก.คทา บัณฑิตานุกูล  ประธานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
  •  รศ.ดร.ผ่องศรี  ศรีมรกต  เลขานุการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

ห้องที่ 3 : การจัดการเลิกบุหรี่ในชุมชน (ท้าเลิก) ตำบลปลอดบุหรี่ (ห้อง Grand C ชั้น 4)

 • คุณประยงค์  ทองพระพักตร์  ผอ.รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา
 • คุณทวีป  เพ็ชรฉลู  อสม.ดีเด่นชวนเลิกบุหรี่
 • คุณสมศรี  โพธิ์ประสิทธิ์  ผอ.รพ.สต.ดอนทราย
 • คุณมงคล  เงินแจ้ง  ผอ.รพ.สต.บ้านวังมะด่าน
 • คุณธาดา วรรธนปิยกุล  สาธารณสุขอำเภอสตึก
 • ผู้ดำเนินรายการ : คุณกษิดิศ  ขันธรัตน์  รองประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย
 10.45 - 11.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
 11.00 - 12.00 น.  ภาคีร่วมใจสู่การบรรลุเป้าหมายเลิกบุหรี่ 3 ล้านคน

 วิดีโอประสบการณ์เลิกบุหรี่ 3 ล้าน 3 ปี : มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน (5 นาที)

 • นพ.สุเทพ  เพชรมาก   รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
 • นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • นพ.ดร.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • คุณธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย
 • ผู้ดำเนินรายการ : นพ.วันชาติ  ศุภจัตุรัส  สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมปลอดบุหรี่
13.00 - 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 หมายเหตุกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
"ภัยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์" สิ่งที่นักศึกษา/บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนต้องรู้

Credit by : Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Smoking causes cancer. In this TV ad for CDC's "Tips From Former Smokers" campaign, Terrie talks about how she gets ready for the day after the effects of treatments for throat cancer caused her to lose her teeth and hair, and to have a laryngectomy. Comments on this video are allowed in accordance with our comment policy: http://www.cdc.gov/SocialMedia/Tools/...

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner