Items filtered by date: June 2017

โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทยหลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล TRC e learning Class 5

ศจย. ประกาศสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมนานาชาติ 17th World Conference on Tobacco or Health (WCTOH 2018)
ระหว่างวันที่ 7 - 9 March 2018  ณ Cape Town, South Africa (ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้)

บุหรี่อิเล็กโทรนิกส์มีการกล่าวอ้างในการช่วยเลิกบุหรี่ แต่ยังไม่มีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ที่รับรองประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีสารนิโคตินสูงถึง 4-24 มิลลิกรัม สูงกว่าบุหรี่ธรรมดากว่า 10 เท่าในขณะที่บุหรี่ธรรมดามีสารนิโคตินเพียง 1.2 มิลลิกรัม ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงส่งผลต่อความดันโลหิต ผู้ผลิตบางรายแต่งรสและกลิ่นผลไม้หรือสมุนไพร ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มจำนวนนักสูบหน้าใหม่ได้

นักวิชาการเผย บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ นักสูบหน้าใหม่อยากลอง เป็นของใหม่จากต่างประเทศ วัยรุ่นที่ใช้บุหรี่อิเล็กโทนิกส์ส่วนใหญ่รายงานว่า สูบใน 7 วันที่ผ่านมา เสี่ยงเกิดอันตรายต่อสุขภาพ สธ.เร่งบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ใหม่กลางปีนี้ เพื่อควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่สุดอันตราย

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner