Press Release จัดประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ครั้งที่ 18 กระตุ้นเตือน “บ้านต้อง ปลอดควันบุหรี่ 100%”

Press Release จัดประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ครั้งที่ 18 กระตุ้นเตือน “บ้านต้อง ปลอดควันบุหรี่ 100%”

ศจย.-สสส. และภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ครั้งที่ 18 กระตุ้นเตือน “บ้านต้อง ปลอดควันบุหรี่ 100%” ชี้ บ้านที่มีคนสูบบุหรี่เส่ียงเป็นมะเร็งปอดเพ่ิม 24% เด็กเสี่ยงไหลตายเพิ่ม 2 เท่า นักวิชาการมะกันเตือนบุหรี่ไฟฟ้าระบาด สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รัฐบาลทุกประเทศ ต้องควบคุมห้ามขาย-สูบ 100%

สสส. เผย UN ยกไทยมีผลงานควบคุม NCDs เป็นอันดับ 1 ในอาเซียนและอันดับ 3 ของโลกร่วมกับฟินแลนด์และนอร์เวย์
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ศูนย์ประชุมวิยุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ ศูนย์ศูนย์วิจัยและ จัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 18 เพื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดจากควันบุหรี่ /บุหรี่ไฟฟ้า ที่เป็ นภัยต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพของเด็กซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยในอนาคต


พิมพ์