Items filtered by date: December 2016

รายงานการประชุมพิจารณากรอบแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ (ครึ่งแผน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Wednesday, 28 December 2016 09:13

Childhood secondhand smoke exposure and...

Childhood secondhand smoke exposure and pregnancy loss in never smokers “Of 19 562 Chinese women, 56.7% (11 096) had SHS exposure during childhood. After adjustment for other factors, logistic regression showed that the odds ratio of pregnancy loss ≥2 times (versus 0 to 1 time) was 1.25 (95% CI 1.00 to 1.57) and 1.20 (95% CI 1.03 to 1.40) for high density

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

E-cigarettes and equity: a systematic review of differences in awareness and use between sociodemographic groups:  Authors conclude: “E-cigarette awareness, ‘ever use’ and current use appear to be patterned by a number of sociodemographic factors which vary between different countries and subnational localities. Care will therefore be required to ensure neither the potential benefits nor the potential risks of e-cigarettes exacerbate existing health inequalities.”

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

Nicotine and Tobacco as Substances of Abuse in Children and Adolescents  : A new report from the American Academy of Pediatrics puts the spotlight on the dangers of nicotine. Authors conclude that, “the rapidly developing brains of children and adolescents are particularly susceptible to nicotine addiction” making nicotine exposure by children from any source dangerous and requiring prevention of such exposure vital to freedom from long-term nicotine addiction.

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

ถอดบทเรียน : ความครอบคลุมในการจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่และสูบบุหรี่ในสถานประกอบการของเอกชน จ.พิษณุโลก นับเป็นเวลา 5 ปี ที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ แต่ไม่มีการจัดพื้นที่ปลอดบุหรี่เท่าที่ควร เพราะสถิติการพบเห็น/ได้กลิ่น/เห็นก้นบุหรี่ภายในสถานที่สาธารณะ ในตลาดสดหรือตลาดนัดสูงถึงร้อยละ 82.72 เป็นการสะท้อนภาพการปล่อยปะละเลยการจัดพื้นที่ “เขตสูบบุหรี่” หรือ “เขตปลอดบุหรี่”

Published in Community of Practice

เยาวชนไทยสูบบุหรี่กว่า 300,000 คน เริ่มสูบครั้งแรกอายุ 15 - 17 ปี แฉ บ.บุหรี่ อาศัยช่องว่าง กม. ทำกลยุทธ์การโฆษณา / การตลาดกับเยาวชน จี้รัฐรู้เท่าทัน ผลวิจัยชัด หัวหน้าครอบครัวไม่สูบบุหรี่ เยาวชนเลิกสูบได้สำเร็จสูง 19 เท่า น.ส.ศรัณญา เบญจกุล นักวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

น.ส.ศรัณญา เบญจกุล นักวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ที่ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายนของทุกปี ว่า ปัจจุบันสถานการณ์สูบบุหรี่ของเยาวชนอายุ 15–18 ปี แม้มีแนวโน้มลดลง แต่ยังน่าเป็นห่วง ผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2556

เผยผลสำรวจพบ เยาวชนสูบบุหรี่กว่า 300,000 คน ครึ่งหนึ่งของนักสูบหน้าใหม่ เริ่มต้นสูบครั้งแรกอายุ 15–17 ปี ซึ่งหน่วยงานรัฐต้องรู้เท่าทันบริษัทบุหรี่ที่อาศัยช่องว่างกฎหมายทำกลยุทธ์การโฆษณา/การตลาดกับเยาวชน ชี้ต้องออกกฎหมายใหม่ปกป้องเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ และผลวิจัยพบ บ้านที่หัวหน้าครอบครัวไม่สูบบุหรี่ เยาวชนสามารถเลิกสูบได้สำเร็จสูง 19 เท่า แนะคนในครอบครัวต้องเป็นต้นแบบเลิกบุหรี่ให้เยาวชนเลิกบุหรี่

Published in PRESS RELEASE

ผลสำเร็จคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลน่าน ปีพ.ศ.2557-2559 ช่วยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เลิกบุหรี่ได้เกือบครึ่ง ลดโรคแทรกซ้อนจากบุหรี่ และประหยัดค่ารักษาพยาบาลรัฐได้ถึง 4.9 ล้านบาท คิดเป็น 1,633,333 บาท/ปี ชี้ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและบูรณาการ เชื่อมโยงเครือข่ายและสหวิชาชีพต่างๆ ชักชวนมาเลิกสูบบุหรี่กันเถิด เป็นการถวายในหลวง ตาม “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

Published in PRESS RELEASE

Do people who smoke at low-intensity (ie, <1 or 1-10 cigarettes per day (CPD)) over their lifetime have increased risk of mortality relative to those who never smoke? Among 290 215 older adults of the National Institutes of Health–AARP Diet and Health Study cohort, low-intensity smoking over the lifetime was associated with a significantly higher risk of all-cause mortality,

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS
Page 1 of 2

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC