Friday, 06 June 2014 00:00

หลักสูตรการเรียนทางไกล E-Learning

Rate this item
(0 votes)

โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล
ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมยาสูบจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก ด้วยการมีนโยบายที่ชัดเจน มีกฎหมายการควบคุมยาสูบที่ดีที่สุด มีการปฏิบัติการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงานควบคุมยาสูบอย่างเข้มแข็ง หากแต่ระบบและกระบวนการทำงานยังคงมีจุดอ่อนที่เป็นข้อจำกัดของการควบคุมยาสูบ ในด้านบุคลากรที่ยังขาดการพัฒนาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ พ.ศ.2554 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้มีโครงการขับเคลื่อนมุ่งสู่จังหวัดปลอดบุหรี่

 

หลักสูตรการเรียนทางไกล ศจย. คลิกเลย ...

 

โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการดังนี้
รุ่นที่ 1 จำนวน 10 จังหวัด (และอีก 5 จังหวัดสนับสนุนผ่านมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่)สามารถจำแนกตามภูมิภาคได้ ดังนี้

 • ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน และแม่ฮ่องสอน (เชียงใหม่ สุโขทัย และ พิษณุโลก)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เลย หนองบัวลำพู และร้อยเอ็ด (จันทบุรี)
 • ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี กระบี่ และนราธิวาส (สุราษฎร์ธานี)

รุ่นที่ 2 จำนวน 17 จังหวัด สามารถจำแนกตามภูมิภาคได้ ดังนี้

 • ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดตาก
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีษะเกษ, อำนาจเจริญ, มหาสารคาม, อุดรธานี, สกลนคร, และ นครราชสีมา
 • ภาคกลางและตะวันออกได้แก่ จังหวัด สมุทรปราการ, นครนายก, นครปฐม, ตราด, ปราจีนบุรี และสระบุรี
 • ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง, และสตูล

 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ในฐานะที่ ศจย. มีพันธกิจเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบาย จัดการความรู้ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะบุคลากร องค์กรและเครือข่ายเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่ง ดำเนินการภายใต้หลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ที่ประกอบด้วย การสร้างองค์ความรู้ การเคลื่อนไหวสังคม และการผลักดันนโยบาย มาใช้อย่างสมบูรณ์ทั้ง 3 องค์ประกอบจึงเกิดพลังที่ก่อความเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นจริง ดังนั้น ศจย.จึงเห็นว่าควรมีการจัดอบรมทางวิชาการเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถที่ในการควบคุมยาสูบเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่บุคลากรที่ทำงานควบคุมยาสูบด้านวิชาการ
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเฝ้าระวังควบคุมยาสูบและการนำไปใช้ประโยชน์

วิธีการจัดอบรม
รุ่นที่ 1 เป็นการอบรมในระบบห้องเรียน และมีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีละ 1 ครั้ง
รุ่นที่ 2 เป็นการอบรมหลักสูตร 1 ปี ในระบบการศึกษาทางไกล ด้วยวีดีทัศน์ และ มีประชุมเพื่อรับการปฐมนิเทศ 1 ครั้ง และการประชุมทางไกลกับ นพ.หทัย ชิตานนท์ (ผู้อำนวยการหลักสูตร) เดือนละ 1 ครั้ง

 • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการประเมินโดยการทดสอบก่อนและหลังการอบรม
 • เนื้อหาและวิทยากรเรื่องระบบการควบคุมยาสูบ ควบคุมโดย นพ.หทัย ชิตานนท์ ผู้สอนประกอบด้วย นพ.หทัย ชิตานนท์ และผู้ช่วยสอนอีก 8 ท่าน

 

วัน เวลา สถานที่
รุ่นที่ 1 จัดอบรมไปแล้ว 3 ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรม เฉลี่ยครั้งละ 50 คน
ครั้งที่ 1 วันที่ 1-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่ 2 วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 3 วันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
รุ่นที่ 2 เป็นการอบรมในระบบการศึกษาทางไกล กลุ่มเป้าหมาย 150 คน ประกอบด้วย

 1. นักวิชาการ หรือนักวิจัยภูมิภาค ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยประเมินผลจังหวัดปลอดบุหรี่เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และโครงการวิจัยจังหวัดปลอดบุหรี่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศจย. และ สสส. 20 คน จาก 32 จังหวัด จังหวัดละ 1- 3 คน (รวมไม่เกิน 96 คน)
 2. เจ้าหน้าที่ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และ สำนักควบคุมโรคเขต (สคร.) 12 เขต
 3. นักวิชาการที่ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการอบรมในห้องเรียนแล้ว สามารถลงทะเบียน รับการอบรมทางไกลได้อีก

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมการควบคุมยาสูบ

 • จบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย ด้านเกี่ยวกับสาธารณสุข, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์,หรือนิเทศศาสตร
  มีฉันทะสูงในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ
  • มีผลงานด้านวิชาการควบคุมยาสูบ หรือ เคยปฏิบัติงานควบคุมยาสูบอย่างน้อย 1 ปี
  • หรือ นักวิจัยที่มีศักยภาพสูง หรือ เป็นแกนหลักรับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่
 • มีศักยภาพในการนำไปใช้ เปลี่ยนแปลง หรือขยายเครือข่าย ได้
 • คณะกรรมการคัดเลือกเสนอชื่อนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง: นพ.หทัย ชิตานนท์, ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์, ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอบรมทางไกล จะได้รับแจ้งข้อมูลกำหนดการต่างๆ พร้อมทั้งได้รับอนุญาตใช้ password ในการเข้าห้องเรียนทุกรายวิชา และเข้ารับการปฐมนิเทศ 1 ครั้ง

ผู้สำเร็จการศึกษา จะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในมาประชุมวิชาการประจำปีบุหรี่กับสุขภาพ

โดยจะต้องเป็นผู้ที่เข้าเรียนครบ 80% และทำการทดสอบหลังเข้าเรียน ก่อนวันปิดการเรียนการสอน

หมายเหตุ โควตาจังหวัดละ 3 ท่านเท่านั้น ในปีแรก
งบประมาณ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ สร้างเสริมและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการระบบการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัดอย่างยั่งยืน

 

กำหนดการ

 1. ประกาศ ให้ลงทะเบียน สำหรับหลักสูตรการศึกษาทางไกล วันที่ 1 ก.ค. 57 - 25 ก.ค. 57
 2. รับลงทะเบียนรอบ 2 วันที่ 28 ก.ค. 57 - 4 ส.ค. 57
 3. ปฐมนิเทศ และคืนสู่เหย้า ที่ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ วันที่ 28 ก.ค. 57
 4. เปิดภาคเรียน วันที่ 5 ส.ค.57 – 6 มี.ค.58 (30 สัปดาห์)
 5. การประชุมทางไกล พบ นพ.หทัย ชิตานนท์ เดือนละ 1 ครั้ง
 6. ปิดการเรียนการสอน 13 มี.ค.58
 7. อบรมผู้สำเร็จการศึกษา / มอบประกาศนียบัตร ในงานประชุมบุหรี่แห่งชาติ พ.ศ.2558

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณรติกร เพมบริดจ์ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร.0-2354-5346

Media

packaging and labeling ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC