แผนที่อัตราการสูบบุหรี่รายจังหวัด (50/54)

  23 March 2014

TH nosmoke54สถานการณ์การบริโภคยาสูบรายจังหวัด
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วิเคราะห์ข้อมูลจาก การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา พ.ศ.2554 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า

  • 10 จังหวัดแรกที่มีอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันสูงสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สตูล ปัตตานี ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น กาญจนบุรี ตรัง และหนองบัวลำภูตามลำดับ
  • จังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำสุด คือ นนทบุรี จากเดิม ที่จังหวัดกรุงเทพฯ เคยมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำสุดในปีพ.ศ.2550

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO) จัดทำแผนที่แสดงแผนที่ข้อมูลอัตราการสูบบุหรี่ Download ได้ที่นี่

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner