ศจย.ขอประณามการกระทำที่พยายามทำลายชื่อเสียงของนักวิชาการที่แสดงความจริงให้สังคมรับทราบเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

กรณีเฟสบุ๊คเพจ “บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร” ลงข้อความเพื่อทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ ศ.ดร.Stanton Glantz ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “E-cigarettes: A Global Public Health Emergency” ใน การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 18 จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

“โอกาสให้คนรุ่นใหม่ สู่การเป็น / ครีเอเตอร์ Content / เลือกไม่สูบบนโลกออนไลน์”

Digitor คือ นักสื่อสารดิจิทัลที่ร่วมสร้างสังคมไร้ควัน ท่ามกลางวิกฤติโควิด19 ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์สื่อออนไลน์หน้าใหม่ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสื่อสารสร้างสังคมปลอดบุหรี่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ออนไลน์ ให้คนไทยเกิดการตระหนักรู้และมีทัศนคติเชิงบวกทางสุขภาวะมากขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Smoking cessation in 2020 : Option & Practice

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น. บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญ เภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการช่วยคนไข้เลิกบุหรี่ โดย รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา...

เนื้อหาเพิ่มเติม

หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ซึ่ง "หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" สนับสนุนโดย "ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)" จะเป็นพี่เลี้ยงในการเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การวางแผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน การประเมินผลและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

"โครงการพลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19"

เรียนเชิญ เข้าร่วมงานแถลงข่าว "โครงการพลังชุมชนปลอดบุหรี่ ต้านภัยโควิด-19" (ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง) เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Panel Discussion: Everything You Need to Know about E-cigarette by KWAAN (IFMSA-TH)

กิจกรรมดี ๆ ที่ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ถึง “ข้อเท็จจริงของบุหรี่ไฟฟ้า” ⚡️ งานสัมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.พญ. นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ จากภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และ นศพ.อัครวิญญ์ ตันตยาพงศ์ เจ้าของแชนแนล wintured จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นพิธีกร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบุหรี่กิจกรรม ศจย.และอื่นๆUpdate

ข่าวสาร...มาใหม่ จาก ศจย.

ศจย. คือใคร ?

Vision

วิสัยทัศน์ 

ศจย. ดำเนินการเป็นศูนย์วิชาการและจัดการความรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านจัดการและสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์เพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ด้วยกระบวนการและผลงานที่อยู่ในมาตรฐานวิชาการและจริยธรรม และมีภาคีเครือข่ายต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ

Vision

Mission

พันธกิจ

ศจย. มุ่งสร้างเสริมการวิจัยให้สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายในระดับประเทศและการปฏิบัติการในระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนานักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

Objectives

วัตถุประสงค์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ฯ คือเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการเพื่อการควบคุมและป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบของประเทศไทย โดยระยะดำเนินการนี้ มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

Objectives

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ผู้อำนวยการ ศจย.
กระผมขอเรียนครับว่า ศจย.ในแผนงานระยะที่ 5 นี้ มีนโยบายที่สำคัญ คือ เราจะทำงานร่วมกับคณะทำงาน และภาคีเครือข่าย เพื่อ “ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้ได้งานวิชาการที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์สู่นโยบายระดับประเทศและการรณรงค์ทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย”

สื่อเอกสารDonwload จาก ศจย.

สื่อเอกสาร..infographic ให้ดาวน์โหลด

ติดต่อสำนักงาน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400