APACT 2020

The Asia Pacific region has the highest number of tobacco consumption globally. With the economic and demographic growth, the region has become a crucial market and prime target for transnational tobacco industries on expanding business. The rigorous marketing efforts of Tobacco Industry have brought concerns to health and development advocates in the region that led the formation of Asia Pacific Association for Control of Tobacco (APACT). In line World Conference on Tobacco or Health, executive member of APACT organized biennial meetings named Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT). 

เข้าสู่เว็บไซต์ APACT

ศจย.ขอประณามการกระทำที่พยายามทำลายชื่อเสียงของนักวิชาการที่แสดงความจริงให้สังคมรับทราบเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

กรณีเฟสบุ๊คเพจ “บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร” ลงข้อความเพื่อทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ ศ.ดร.Stanton Glantz ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานฟรานซิสโก ที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “E-cigarettes: A Global Public Health Emergency” ใน การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 18 จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หนึ่งเสียงท่านเพื่อสังคมไทยต่อสู้ COVID-19

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการ ศจย คณะแพทยศาสตร์ รพ รามาธิบดีได้ชี้แจงในสถานการณ์ที่ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังเผชิญกับ การระบาดของโควิด 19 ซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรน่า 2019 สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมุ่งโจมตีระบบทางเดินหายใจของมนุษย์นั้น มีรายงานจากวารสารการแพทย์จีน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบุหรี่กิจกรรม ศจย.และอื่นๆUpdate

ข่าวสาร...มาใหม่ จาก ศจย.

ศจย. คือใคร ?

Vision

วิสัยทัศน์ 

ศจย. ดำเนินการเป็นศูนย์วิชาการและจัดการความรู้ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านจัดการและสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์เพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ด้วยกระบวนการและผลงานที่อยู่ในมาตรฐานวิชาการและจริยธรรม และมีภาคีเครือข่ายต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ

Vision

Mission

พันธกิจ

ศจย. มุ่งสร้างเสริมการวิจัยให้สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบายในระดับประเทศและการปฏิบัติการในระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนานักวิจัยและขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

Objectives

วัตถุประสงค์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ฯ คือเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการเพื่อการควบคุมและป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบของประเทศไทย โดยระยะดำเนินการนี้ มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

Objectives

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ผู้อำนวยการ ศจย.
กระผมขอเรียนครับว่า ศจย.ในแผนงานระยะที่ 5 นี้ มีนโยบายที่สำคัญ คือ เราจะทำงานร่วมกับคณะทำงาน และภาคีเครือข่าย เพื่อ “ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้ได้งานวิชาการที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์สู่นโยบายระดับประเทศและการรณรงค์ทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย”

สื่อเอกสารDonwload จาก ศจย.

สื่อเอกสาร..infographic ให้ดาวน์โหลด

ติดต่อสำนักงาน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400