แผนที่คลินิกเลิกบุหรี่

  12 January 2014

network mapศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (Hiso) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำแผนที่สถานบริการช่วยเลิกบุหรี่เพื่อเผยแพร่บนเวบไซต์ www.trc.or.th โดยอาศัยฐานข้อมูลหน่วยบริการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และข้อมูลสถานบริการของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งสามารถรวบรวมได้ทั้งสิ้นจำนวน 804 แห่ง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการรับบริการช่วยเลิกบุหรี่สามารถค้นหาสถานบริการช่วยเลิกบุหรี่ที่เหมาะสมและสะดวกในการเข้ารับบริการ ขณะนี้ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถสืบค้นหน่วยบริการใกล้บ้านได้บนเวบไซต์ของ ศจย. หรือ http://gishealth.moph.go.th

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner