Displaying items by tag: บุหรี่

เผยผลสำรวจพบ เยาวชนสูบบุหรี่กว่า 300,000 คน ครึ่งหนึ่งของนักสูบหน้าใหม่ เริ่มต้นสูบครั้งแรกอายุ 15–17 ปี ซึ่งหน่วยงานรัฐต้องรู้เท่าทันบริษัทบุหรี่ที่อาศัยช่องว่างกฎหมายทำกลยุทธ์การโฆษณา/การตลาดกับเยาวชน ชี้ต้องออกกฎหมายใหม่ปกป้องเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ และผลวิจัยพบ บ้านที่หัวหน้าครอบครัวไม่สูบบุหรี่ เยาวชนสามารถเลิกสูบได้สำเร็จสูง 19 เท่า แนะคนในครอบครัวต้องเป็นต้นแบบเลิกบุหรี่ให้เยาวชนเลิกบุหรี่

“ครอบครัว-ชุมชน” ป้องกัน “เยาวชน” จาก “บุหรี่” ได้เจ้าค่ะ นี่เป็นผลการศึกษาในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนปี พ.ศ.2558” ของ “ผศ.ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล” อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ที่สนับสนุนโดย “ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ” หรือ “ศจย.” และ “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” หรือ “สสส.”

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner