Displaying items by tag: ก้าวทันวิจัยกับ ศจย

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
"ภัยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์" สิ่งที่นักศึกษา/บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนต้องรู้

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : “กำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
"การพัฒนาระบบข้อมูลของสถานพยาบาลด้านการช่วยเลิกบุหรี่"

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
"แนวทางประเมินนวัตกรรมการควบคุมยาสูบระดับพื้นที่"

 

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
"พัฒนาศักยภาพบุคลากรทำงานด้านควบคุมยาสูบ"

 

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ประสิทธิผลและวิวัฒนาการ "ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่"

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner