ผลกระทบควันบุหรี่มือสองที่ชายหาด
PRESS RELEASE
ข่าวเผยแพร่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 : วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที : ...

Read more

รายชื่อผู้ขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม 17th World Conferen...

Read more

การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่
Infographic
การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่

Read more

หนุนสภากทม.ปรับกฎหมายให้อำนาจกทม.เก็บภาษีท้องถิ่นจากบุหรี่เหมือนท้องถิ่นอื่น
PRESS RELEASE
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเ...

Read more

ข้อมูลบ้านปลอดบุหรี่
Infographic
ข้อมูลบ้านปลอดบุหรี่

Read more

ตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่
Infographic
ตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่

Read more

Press Release ศจย. แนะผู้ลงทุน ตรวจสอบก่อนลงทุนในกองทุนรวม....
PRESS RELEASE
Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)ข่าวเผยแพร่วั...

Read more

ประกาศเชิญชวน ผู้รับจ้างจัดทำปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ประกาศเชิญชวน ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.)  โดยการสนับสนุนจา...

Read more

TOR โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการเร่งรัดการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไข พ.ศ.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เช...

Read more

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
Research update
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560"ภัยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์" สิ่งที่...

Read more

ผลกระทบควันบุหรี่มือสองที่ชายหาด
รายชื่อผู้ขอรับทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลง...
การเพิ่มความสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่
หนุนสภากทม.ปรับกฎหมายให้อำนาจกทม.เก็บภาษ...
ข้อมูลบ้านปลอดบุหรี่
ตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่
Press Release ศจย. แนะผู้ลงทุน ตรวจสอบก่...
ประกาศเชิญชวน ผู้รับจ้างจัดทำปฏิทินช่วยเ...
TOR โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการเร่งร...
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ...

ข่าวสาร ศจย.

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ / และกิจกรรม ศจย.
  2. Community / Press Release
  3. BMJ / TRC global Research News
Mar 09, 2017
สรุปการจัดอบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึ...
Oct 16, 2017
เสนอยกระดับ "ชายหาด-สนามบินนานาชาติ-ส่วนกลางคอนโด" ที่สาธารณะห้ามสูบบุหรี่ : นักวิชาการเสนอยกระดับ "ชายหาด-สนามบินนานาชาติ-พื้นที่ส่วนกลางคอนโดฯ" เป็น...
May 23, 2017
ถอดบทเรียน : ชุมชนกำปงปาตาบูดีปลอดยาสูบ “เป็นศูนย์บริการด่านแรกแบบปฐมภูมิในชุมชนที่มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ และประชาชนมีสุ...
Sep 27, 2017
Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioral, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks,...
Jun 28, 2015
Editorial Price and trade: World No Tobacco Day 2015. Matthew Rimmer Continued implications of taxing roll-your-own tobacco as pipe tobacco in t...

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner

TRC Research Update

Rtrc banner

1B5 banner