เครือข่าย ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

“เครือข่ายทางสังคม และการสูบบุหรี่ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

“การเปิดรับสื่อและผลกระทบต่อพฤติกรรม “สูบ” ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพฯ

“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง “ยาสูบ” กับการปฏิบัติจริงในพื้นที่

“บุกเบิกเส้นทางเพื่อลดการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นนอกระบบการศึกษา

““3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” กับพลัง อสม. และ “หมออนามัย” ทั่วไทย

““บุหรี่มวนเอง” แค่ตั้งใจก็ “เลิก” ได้

Page 1 of 6

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC