เครือข่าย ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

ประการศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทางไกล รุ่นที่ 1-5 ในโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกลของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรมาจากเนื้อหาวิชาการควบคุมยาสูบซึ่งเรียบเรียงโดย นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย

“เครือข่ายทางสังคม และการสูบบุหรี่ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

“การเปิดรับสื่อและผลกระทบต่อพฤติกรรม “สูบ” ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพฯ

“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่อง “ยาสูบ” กับการปฏิบัติจริงในพื้นที่

“บุกเบิกเส้นทางเพื่อลดการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นนอกระบบการศึกษา

““3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” กับพลัง อสม. และ “หมออนามัย” ทั่วไทย

Page 1 of 7

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC