เครือข่าย ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เผยผลสำรวจพบ เยาวชนสูบบุหรี่กว่า 300,000 คน ครึ่งหนึ่งของนักสูบหน้าใหม่ เริ่มต้นสูบครั้งแรกอายุ 15–17 ปี ซึ่งหน่วยงานรัฐต้องรู้เท่าทันบริษัทบุหรี่ที่อาศัยช่องว่างกฎหมายทำกลยุทธ์การโฆษณา/การตลาดกับเยาวชน ชี้ต้องออกกฎหมายใหม่ปกป้องเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ และผลวิจัยพบ บ้านที่หัวหน้าครอบครัวไม่สูบบุหรี่ เยาวชนสามารถเลิกสูบได้สำเร็จสูง 19 เท่า แนะคนในครอบครัวต้องเป็นต้นแบบเลิกบุหรี่ให้เยาวชนเลิกบุหรี่

Published in PRESS RELEASE

“ครอบครัว-ชุมชน” ป้องกัน “เยาวชน” จาก “บุหรี่” ได้เจ้าค่ะ นี่เป็นผลการศึกษาในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนปี พ.ศ.2558” ของ “ผศ.ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล” อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ที่สนับสนุนโดย “ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ” หรือ “ศจย.” และ “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” หรือ “สสส.”

“Project EX” ช่วยวัยเรียนเลิกบุหรี่

ส่องสถานการณ์ สร้างแนวทางพัฒนา “วัดปลอดบุหรี่”

สำรวจราคาขายปลีก บุหรี่และยาเส้นไทย

เร่งสร้างปราการต้านการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ ตามมาตรา 5.3

เสริมพลัง รพ.สต. และ อสม. ช่วยนักสูบ “เลิกบุหรี่” ในชุมชน

เจาะลึกคุณค่า “หญ้าหมอน้อย” สมุนไพรสำคัญเพื่อช่วยเลิกบุหรี่

ปัจจัยทำนายความตั้งใจ การเลิกสูบ “บุหรี่มวนเอง”

การให้คำปรึกษาร่วมกับการนวดกดจุด กับผลในการช่วยเลิกบุหรี่

Page 1 of 4

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC