เครือข่าย ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

11ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน “โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

Published in Research update

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561
"CPTPP ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า" โอกาสหรือความท้าทายสำหรับประเทศไทย

Published in Research update

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
การทบทวนวรรณกรรม “บ้านปลอดบุหรี่”

Published in Research update

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
"ภัยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์" สิ่งที่นักศึกษา/บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนต้องรู้

Published in Research update

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : “กำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

Published in Research update

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
"การพัฒนาระบบข้อมูลของสถานพยาบาลด้านการช่วยเลิกบุหรี่"

Published in Research update

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2558 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
"แนวทางประเมินนวัตกรรมการควบคุมยาสูบระดับพื้นที่"

 

Published in Research update

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
"พัฒนาศักยภาพบุคลากรทำงานด้านควบคุมยาสูบ"

 

Published in Research update

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ.2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ประสิทธิผลและวิวัฒนาการ "ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่"

Published in Research update

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC