Items filtered by date: August 2017

Press Release: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)ข่าวเผยแพร่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 :  วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที ศจย. แนะผู้ลงทุน ตรวจสอบก่อนลงทุนในกองทุนรวมที่ไปสนับสนุนบริษัทบุหรี่ ชี้ขัดมติ ครม.

นําเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อกำรควบคุมยาสูบ (Abstract Book)

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ( ศจย.)  โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ จะจ้างจัดทำปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ จำนวน 20,000 ชิ้น (กระดาอาร์ต 210 แกรม ขนาด 7.25 * 10.25 นิ้ว  / พิมพ์สี่สี เนิ้อหาจำนวน 9 แผ่น / เข้าห่วงกระดูกงูและกระดาษแข็งตั้งปฎิทิน)เชิญผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและยื่นใบเสนอราคาได้ที่ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner