เครือข่าย ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Items filtered by date: July 2017

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ราชทัณฑ์ อัยการ ศาล และ ผู้ต้องขังและญาติ ทราบแนวทางและมีการเร่งรัดการดำเนินการขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไขใหม่นี้   อันเป็นผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาคนล้นคุกได้ระดับหนึ่ง

Introduction: Very little is known about how e-cigarette marketing is being perceived by youth, and the potential effect it will have on youth vaping and smoking behaviors. This limits the ability to identify youth-focused marketing efforts and to design effective policies for the regulation of e-cigarette marketing content and placement.

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

Given the disproportionate burden of tobacco health harms in psychiatric patients, e-cigarettes are being considered as a potential tool for harm reduction. This article summarizes recent data on e-cigarettes, provides recommendations and resources to learn more, and emphasizes the evidence for treating tobacco (traditional cigarettes) addiction in people

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

“Whether vaping has the same deleterious effects on metabolic parameters as regular cigarette smoke has not yet been studied thoroughly in humans. However, animal model experiments attribute comparable effects of e-cigarette smoking, even without nicotine exposure, on weight and metabolic parameters as compared to smoking cigarettes.”

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

Researchers discovered that HNB cigarettes contain 84% of the nicotine found in traditional cigarettes. Among the smoke’s chemicals, the scientists and medical professionals isolated carbon monoxide and … acroleine, benzaldehyde, formaldehyde and acenaphthene, among more than two dozen others. Respectively, percentages of the latter four chemicals,

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

Authors studied both short- and long-term exposures to Electronic Cigarette (EC) aerosols and found that they “increase cellular reactive oxygen species and cause significant DNA damage. Moreover, EC aerosols cause oxidative DNA lesions which are highly mutagenic, and can lead to tumor initiation and progression.”Authors studied both short- and long-term exposures to

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
"ภัยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์" สิ่งที่นักศึกษา/บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนต้องรู้

Published in Research update

Credit by : Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Smoking causes cancer. In this TV ad for CDC's "Tips From Former Smokers" campaign, Terrie talks about how she gets ready for the day after the effects of treatments for throat cancer caused her to lose her teeth and hair, and to have a laryngectomy. Comments on this video are allowed in accordance with our comment policy: http://www.cdc.gov/SocialMedia/Tools/...

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC