เครือข่าย ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Items filtered by date: September 2016
Friday, 30 September 2016 10:08

Association of serum cotinine levels...

“Data collected from 1999 to 2010 in the US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) were linked to the National Death Index. Self-reported non-smokers aged ≥ 20 years (N=20,175) were studied. Serum cotinine was measured at recruitment; non-smokers were those with cotinine below the reported race-specific cut-off points (5.92 ng/mL, 4.85 ng/mL, and 0.84 ng/mL for non-Hispanic blacks,

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

โรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 16.56 เมื่อเปรียบเทียบในปี พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2556 แล้วพบว่ามีผู้สูบบุหรี่ซองและบุหรี่อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น (บุหรี่ซอง จากร้อยละ 42.08 เป็นร้อยละ 45.68 และบุหรี่อื่นๆ จากร้อยละ 0.72 เป็น ร้อยละ 13.84 ตามลำดับ) โครงการจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่ และโครงการอดบุหรี่ในโรงพยาบาลน่าน มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้มีความรู้ความเข้าใจในพิษภัยของบุหรี่

Published in Community of Practice
Tuesday, 20 September 2016 10:43

A 2016 American Heart Association statement ...

A 2016 American Heart Association statement updates evidence of the cardiovascular effects of secondhand smoke (SHS) exposure on children. “Compelling animal and human evidence shows that SHS exposure during childhood is detrimental to arterial function and structure, resulting in premature atherosclerosis and its cardiovascular consequences. Childhood SHS exposure is also related to impaired cardiac

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

“In this US cross-sectional study including inspections of over 100,000 retailers in 2015, researchers used multilevel logistic regression to predict the likelihood of retailer sale to a minor based on tract characteristics. The proportion of American Indian residents, Black residents, Latino residents and residents less than age 65 under the poverty line in a neighborhood are independently, positively associated

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

“The US CDC used the Global Youth Tobacco Survey (GYTS) data from 45 countries to examine the prevalence of current cigarette smoking, purchase of cigarettes from retail outlets, and type of cigarette purchases made among school students aged 13–15 years…. The proportion of current cigarette smokers aged 13–15 years who reported purchasing cigarettes from a retail outlet such as a store, street vendor,

Published in GLOBAL RESEARCH NEWS

นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Abstract book) การประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15

เน้นครอบครัวต้องเฝ้าระวัง-ทำโทษ-เป็นแบบอย่าง-สร้างความอบอุ่น และชุมชนสร้างกฎควบคุมสูบบุหรี่-สอนสุขศึกษาเรื่องบุหรี่-ส่งเสริมการออกกำลังกาย แนะทีมสหวิชาชีพและผู้กำหนดนโยบายนำผลไปปรับใช้ เพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ผศ.ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง การศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

Published in PRESS RELEASE

ผศ.ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ปี พ.ศ.2558 สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยกลุ่มตัวอย่างคือเยาวชนอายุ 13-19 ปี จำนวน 257 คน และผู้เข้าร่วมวิจัยประกอบด้วยเยาวชน

“ครอบครัว-ชุมชน” ป้องกัน “เยาวชน” จาก “บุหรี่” ได้เจ้าค่ะ นี่เป็นผลการศึกษาในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนปี พ.ศ.2558” ของ “ผศ.ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล” อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ที่สนับสนุนโดย “ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ” หรือ “ศจย.” และ “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” หรือ “สสส.”

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC