เครือข่าย ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

“จำกัดการขายบุหรี่รอบสถานศึกษา มาตรการเพื่อเยาวชน
“ร่วมสร้าง “อาชีวศึกษาไทยปลอดจากภัยบุหรี่”
“เครือข่ายทางสังคม และการสูบบุหรี่ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
“ม.ต้น กับการควบคุมตนเองจาก “การสูบบุหรี่”
“หนังสั้น สกัดกั้น “นักสูบหน้าใหม่”
“การเปิดรับสื่อและผลกระทบต่อพฤติกรรม “สูบ” ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพฯ

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC