เครือข่าย ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

Sunday, 12 January 2014 00:00

ห้องสมุด ศจย.

ณ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการควบคุมยาสูบ ตั้งอยู่ที่ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 ศูนย์ข้อมูลก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 โดยความสนับสนุนของศูนย์วิจัยและจัดหาความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เพื่อให้เป็นแหล่งรวมตำรา และเอกสารทางวิชาการ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการควบคุมยาสูบ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14…

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC