โครงการเครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่

  11 January 2014

network quitsmoke

เครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่ เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วน ประกอบด้วยคณะทำงานกลุ่มศึกษาวิจัยเพื่อการควบคุม การบริโภคยาสูบของเยาวชน ในเขตพื้นที่อีสานใต้ (กยย.) คลินิคฟ้าใส วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การนำของ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา โดยผสมผสานรูปแบบการให้บริการคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ และการสร้างเครือข่ายชุมชนเลิกบุหรี่จากผู้มีประสบการณ์ในการพยายามเลิกบุหรี่ แบ่งปันปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ตรงของผู้ติดบุหรี่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่เป็นผู้แนะนำ ให้คำปรึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน

เวบไซต์ออนไลน์ให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ที่พัฒนาขึ้นมา ตั้งอยู่บนเวบไซต์ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) www.trc.or.th เพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน ติดตามผล และสะดวกสำหรับผู้เข้ามารับบริการ

 

 

  • ที่ตั้งหน่วยงาน: คลินิคฟ้าใส อาคารบริการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • หัวหน้าโครงการ: รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
  • สนับสนุนโดย: เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
  • Website : http://smileclinic.org
  • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner