เครือข่ายเลิกบุหรี่
1600 สายเลิกบุหรี่ (Quitline1600 ) ดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2536 โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อการเลิกบุหรี่ ด้วยผู้ให้คำปรึกษาและอาสาสมัคร มีสายโทรศัพท์เพียง 2 สาย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2550 จึงมีการปรึกษาหารือและจัดทำเป็นข้อตกลงของ 3 หน่วยงาน อันได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกัน โดย สสส.สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติขึ้น โดยจัดตั้งได้และมีการเริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่ มกราคม…
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (Hiso) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำแผนที่สถานบริการช่วยเลิกบุหรี่เพื่อเผยแพร่บนเวบไซต์ www.trc.or.th โดยอาศัยฐานข้อมูลหน่วยบริการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และข้อมูลสถานบริการของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งสามารถรวบรวมได้ทั้งสิ้นจำนวน 804 แห่ง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการรับบริการช่วยเลิกบุหรี่สามารถค้นหาสถานบริการช่วยเลิกบุหรี่ที่เหมาะสมและสะดวกในการเข้ารับบริการ ขณะนี้ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถสืบค้นหน่วยบริการใกล้บ้านได้บนเวบไซต์ของ ศจย. หรือ http://gishealth.moph.go.th
เครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่ เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วน ประกอบด้วยคณะทำงานกลุ่มศึกษาวิจัยเพื่อการควบคุม การบริโภคยาสูบของเยาวชน ในเขตพื้นที่อีสานใต้ (กยย.) คลินิคฟ้าใส วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การนำของ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา โดยผสมผสานรูปแบบการให้บริการคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ และการสร้างเครือข่ายชุมชนเลิกบุหรี่จากผู้มีประสบการณ์ในการพยายามเลิกบุหรี่ แบ่งปันปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ตรงของผู้ติดบุหรี่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่เป็นผู้แนะนำ ให้คำปรึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน เวบไซต์ออนไลน์ให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ที่พัฒนาขึ้นมา ตั้งอยู่บนเวบไซต์ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) www.trc.or.th เพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน ติดตามผล และสะดวกสำหรับผู้เข้ามารับบริการ…

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner