โครงการการสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้น

  12 January 2014
 

โครงการการสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้น
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน

logo wesd konkaen 

 

หัวหน้าเครือข่าย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง
 • ภาควิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นักวิจัยหลัก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูพักตร์ สุทธิสา
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ประสานงานหลัก

 • คุณพรเพ็ญ ปานคำ
 • โทร 043-203433
 • แฟกซ์ 043-203433
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ

คุณคณิน เชื้อดวงผุย กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1. คุณพรเพ็ญ ปานคำ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. คุณสุธาสินี ปรีดาสา กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. คุณภัทรภร ศรีพรหม กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. คุณอนุวัฒน์ พลทิพย์ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. คุณพัฒนพงษ์ ธงหาร กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. คุณอาภาพร บุญทวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 7. คุณทานตะวัน สิงห์แก้ว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณ สนับสนุนโดย

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
เวบไซต์
โครงการการสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน www.tobacco-wesd.com

กิจกรรม

 • ค้นหาแกนนำ/ประชาสัมพันธ์/ประชุมวางแผน
  • การค้นหาพื้นที่และพัฒนาศักยภาพแกนนำร่วม จาก 3 จังหวัด
  • ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจคณะทำงานจังหวัด และวางแผนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3 จังหวัด จำนวน 10 ตำบล
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อแสวงหามาตรการ/วิธีการควบคุม ลด เลิก การบริโภคและจำหน่ายและพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนในชุมชน
  • สำรวจสถานการณ์การบริโภค การจำหน่ายยาเส้นในพื้นที่เครือข่าย 10 ตำบล
  • ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำปรึกษาในพื้นที่เครือข่าย 10 ตำบล
  • เวทีสรุปบทเรียนระหว่างการดำเนินการรายพื้นที่เครือข่าย 10 ตำบล
  • เวทีสรุปบทเรียนและประเมินเสริมพลังประจำปีระดับจังหวัด 1 ครั้ง 3 จังหวัด
 • นำมาตรการไปสู่การปฏิบัติการ บรรจุ ผลักดันเข้าข้อบัญญัติ อบต.
  • จัดเวทีประชุมวางแผนเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “นำแผน/มาตรการฯ เสนอต่อ อบต.” ในพื้นที่เครือข่าย 10 ตำบล
  • ติดตามการนำแผน/มาตรการฯ ไปใช้ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและแก้ปัญหา
  • สนับสนุนงบประมาณผักดันเข้าแผน 10 ตำบล
 • ถอดสรุปบทเรียนและจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และขยายผลต่อไป
  • เวทีสรุปบทเรียนรายจังหวัด 3 จังหวัด
  • เวทีสรุปบทเรียนระดับภาค
  • เวทีถอดบทเรียนพื้นที่ตัวอย่างเพื่อจัดการความรู้และขยายผลต่อไป
 • สื่อสาธารณะ
  • จัดทำสื่อสถานการณ์การบริโภค การจำหน่ายยาเส้นในพื้นที่เครือข่าย 10 ตำบล
  • จัดทำสื่อมาตรการทางสังคมเพื่อการควบคุมการบริโภคและจำหน่ายยาเส้นในพื้นที่เครือข่าย 10 ตำบล ที่ผ่านกระบวนการนำเข้าสู่ข้อบัญญัติ อบต.
  • จัดทำสื่อส่วนกลางและชุดความรู้ เช่น ชุดความรู้ในการจัดการความรู้ สื่อสิ่งพิมพ์ จดหมายข่าว เผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นต้น
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์/การสังเคราะห์/เอกสารสรุปบทเรียน
  • รายงานความก้าวหน้าจากพื้นที่เครือข่าย 10 ตำบล
  • รายงานความก้าวหน้าจากทีมกลาง
  • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์/การสังเคราะห์/เอกสารสรุปบทเรียน

 

ผลผลิตและผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

 • ได้ความร่วมมือจากเครือข่ายการวิจัยทั้งในระดับหมู่บ้านและ อบต และเกิดคณะทำงานระดับตำบลที่เข้ามาขับเคลื่อนการทำงานของโครงการ
 • ศึกษาสถานการณ์การบริโภคและการจำหน่ายยาเส้นในพื้นที่ 3 ในภาคอีสาน
 • จัดทำจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคและจำหน่ายทั้งบุหรี่และยาเส้น
 • จัดทำเว็บไซต์ของโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่งานวิจัย

 

 

 

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner