โครงการกลุ่มวิจัยจังหวัดปลอดบุหรี่ : เชียงราย น่าน และแม่อ่องสอน

  12 January 2014

โครงการกลุ่มวิจัยจังหวัดปลอดบุหรี่ : เชียงราย น่าน และแม่อ่องสอน

ประธานกลุ่ม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคิน
 • ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองประธานกลุ่ม

 • นายพรชัย พรสวรรค์
 • ที่ทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขาธิการกลุ่ม

 • นางนิตยา งามเหมาะ
 • ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อผู้ประสานงานหลัก

 • นางสาวพิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์
 • ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 2. นายพรชัย พรสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 3. นางขนิษฐา เทียมประเสริฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 4. นางอังคณี จ.ผลิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 5. นายพินิจ ศรีใส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 6. นางสาวภัทรา เจริญลาภ นักวิชาการอิสระ
 7. นางสาวสุวลัย เมืองเจริญ นักวิชาการอิสระ
 8. นางนิตยา งามเหมาะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 9. นายสุรินทร์ ทำเพียร นักวิชาการอิสระ
 10. นางปิยะนุช สินันตา แผนกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 11. นางวรรณิดา ประสพธรรม แผนกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปะศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 12. นางสาวสุมาลี ซุยหาญ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
 13. นางสาวธนิกานต์ เขื่อนดิน กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลน่าน
 14. นายกิติศักดิ์ แก้วนิ่ม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน
 15. นายอริยะ แสนทวีสุข สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 16. นายอดิศักดิ์ มงคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 17. นายอดิศร ปันเซ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 18. นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ

สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
กิจกรรม

 1. ประชุมภาคีเครือข่ายและลงนาม MOU ร่วมกับจังหวัดประกาศโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่สู่สาธารณะ
 2. ประชุมชี้แจงให้ทีมวิจัยพร้อมกันทุกจังหวัด เพื่อทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน
 3. จัดทำเครื่องมือการวิจัย สำรวจ รายงาน ความก้าวหน้าครั้งที่ 1
 4. สร้างเครือข่ายทางสังคม เพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
 5. บริการ คลินิกอดบุหรี่ ในพื้นที่เป้าหมายและจัดนิทรรศการสัญจร เพื่อการประชาสัมพันธ์สู่ประชาชน
 6. ติดตามการสร้างเสริมเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เป้าหมาย
 7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน ของแต่ละกลุ่มเครือข่าย
 8. ติดตามกลุ่มผู้สูบบุหรี่เป้าหมายที่อาสาเลิกบุหรี่ โดยการให้คำแนะนำโดยเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
 9. จัดทำรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2
 10. จัดทำแบบสำรวจและสำรวจข้อมูล กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จังหวัดละ 3500 ชุด ทั้ง 3 จังหวัด หลังจากการดำเนินกิจกรรมกรรมทั้งหมด เพื่อทราบผลการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการวิจัย
 11. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner