เครือข่ายนักวิจัยด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม

  12 January 2014

เครือข่ายนักวิจัยด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานกลุ่ม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา เติมสิริกุลชัย
 • ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองประธานกลุ่ม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์
 • ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา เติมสิริกุลชัย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

งบประมาณ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
เว็บไซด์ : www.ph.mahidol.ac.th

กิจกรรม

 1. จัดทำงานวิจัยประเมินมาตรการด้านกฎหมาย
 2. กิจกรรม Journal Club
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ
 4. พัฒนาองค์ความรู้ในงานวิจัย
 5. พัฒนาโครงร่างการวิจัยและงานวิจัย
 6. จัดทำรายงานการวิจัย
 7. ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

ผลผลิตและผลการดำเนินงาน เช่น

 • สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสูบบุหรี่ในเยาวชน (สิงหาคม)
 • จัดทำงานวิจัยประเมินมาตรการด้านกฎหมาย (กันยายน2554-กุมภาพันธ์2555)
 • ประสานงานกับกระทรวงวัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัดในการขอข้อมูลที่ตั้งร้านอินเทอร์เน็ต
 • เก็บรวบรวมข้อมูล
 • วิเคราะห์ข้อมูล
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Journal Club กับนักศึกษาระดับปริญญาโทผู้สนใจ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 17 คน

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner