หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่าง

  12 January 2014

หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่าง
Tobacco Control Research Unit (Lower Northern Region)

หน่วยวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ เป็นหน่วยวิจัยภายใต้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ พัฒนาศักยภาพคนทำงานด้านนี้ และสนับสนุนการรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการพัฒนาศักยภาพและการสนับสนุนการรณรงค์จะเน้นในเขตภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัดได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์และตาก

พันธกิจ

 • วิจัย พัฒนา และ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบในเขตภาคเหนือตอนล่าง
 • สนับสนุนนโยบายสาธารณะ นโยบายองค์กร และ การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ผู้ประสานงานและแนวร่วมหลัก

 • ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยวิจัย
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นายนรา เทียมคลี ตำแหน่ง นักวิชาการ / นักวิจัย
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • นางสาวลินดา แก้วหลวง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน / เลขานุการ
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สนับสนุนโดย

 • คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
 • ศูนย์วิจัยบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 • South East Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)

ตัวอย่างโครงการวิจัยและสนับสนุนนโยบายสาธารณะ (ปี 2553-2554) ที่ดำเนินการโดยหน่วยวิจัยฯ

 • โครงการวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ
 • โครงการกลุ่มศึกษาและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ (Tobacco Industry Watch Project) ปี 2553-2555 www.tobaccowatch.in.th / www.facebook.com/TobaccoIndustrywatch
 • โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่าง (Tobacco Control R2R Project) ปี 2553-2554
 • โครงการวิจัยและประเมินผลโครงการรณรงค์ “สุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี่ ” (Smoke-free SuKhoThai Evaluation Project) ปี 2553-2554
 • โครงการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ นโยบายองค์กรและรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 • โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวร ปลอดบุหรี่ (ปี 2553-2554)
 • โครงการเภสัชกรนเรศวร ชวนเพื่อนเลิกบุหรี่ (ปี 2553)

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner