กลุ่มศึกษาวิจัยเบื้องต้นการควบคุมการบริโภคยาสูบของเยาวชน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

  12 January 2014

กลุ่มศึกษาวิจัยเบื้องต้นการควบคุมการบริโภคยาสูบของเยาวชน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

ประธานกลุ่ม

 • รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่ปรึกษา

 1. นพ.ดร. จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-ประสงค์
 2. พญ.พัสวี วรภัทรกุล กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ชื่อผู้ประสานงานหลัก

อาจารย์เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายชื่อนักวิจัยในโครงการ

 1. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 2. นางวันทนีย์ ทองหนุน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวช รพ.สรรพสิทธิประสงค์
 3. อาจารย์นิยม จันทร์นวล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 4. อาจารย์มินตรา สาระรักษ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 5. นางสาวขวัญพัฒน์ เรืองสิทธิ์ นักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานจิตเวช รพ.สรรพสิทธิประสงค์
 6. ภญ.จริยา ประวิทย์ธนา กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์
 7. นายสูติ ปัจฉาภาพ กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 8. นายสุนทร เสรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 9. ตัวแทนครูโรงเรียนเครือข่าย จังหวัดละ 1 ท่าน

ที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานแพทย์ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
งบประมาณ

 • ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
 • กลุ่มศึกษาวิจัยเบื้องต้นการควบคุมการบริโภคยาสูบของเยาวชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ เป็นหน่วยวิจัยภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย) ที่ทำงานวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ นอกจากนั้น พัฒนาศักยภาพกำลังคนและสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของเยาวชน โดยเน้นในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญและศรีสะเกษ

พันธกิจ

วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบของกลุ่มเยาวชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
ติดตาม ประสานงาน รวบรวม ประเมินผลงานวิจัยของนักวิจัย หน่วยงาน และองค์กรด้านการควบคุมยาสูบของกลุ่มเยาวชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
พัฒนาศักยภาพ ให้คำปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
สนับสนุนนโยบายสาธารณะ นโยบายภาครัฐและองค์กร และการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของกลุ่มเยาวชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
แผนงานวิจัยเบื้องต้น ช่วงปี 2555-2556 (1 ปี)

 • การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 2
 • โครงการประเมินประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่โดยใช้ปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ เขตพื้นที่นำร่องโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 • การพัฒนาเครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่และบริการคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์

โครงการจัดอบรมเบื้องต้น ช่วงปี 2555-2556 (1 ปี)
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบประเด็นงานวิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับนักวิจัย หน่วยงานที่ต้องการทำงานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ

การประเมินผลโครงการ ตัวชี้วัด

 1. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนและดำเนินการเป็นผลสำเร็จ
 2. จำนวนนักวิจัยที่เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มศึกษาวิจัย (node)
 3. จำนวนบทความที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารในและต่างประเทศ
 4. การได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะกับนักวิจัยในกลุ่มศึกษาฯ เพื่อให้โครงการวิจัยดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาโครงการวิจัยของผู้วิจัยที่ยื่นเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ
 3. ติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
 4. สนับสนุน ส่งเสริมข้อมูล ความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
 5. ส่งเสริมให้นักวิจัยในกลุ่มศึกษาฯนำเสนอผลงานในรูปการนำเสนอปากเปล่าหรือโปสเตอร์ รวมทั้งการตีพิมพ์ผลงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวไปสู่สาธารณะ

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner