กลุ่มศึกษาวิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  12 January 2014

กลุ่มศึกษาวิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานกลุ่ม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
 • ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองประธานกลุ่ม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขาธิการกลุ่ม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย
 • ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ประสานงานหลัก

 • ผศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ

 1. รศ.พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์ ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. รศ.ดร.สุรินธร กลัมพากร ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. รศ.ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. รศ.ดร.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. ผศ.ดร.ปาหนัน พิชภิญโญ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. ดร.สุธี อยู่สถาพร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. ดร.มลินี สมภพเจริญ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 11. ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 12. ดร. ภิฤดี ภวนานันท์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณ สนับสนุนโดย

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
เวบไซต์ www.ph.mahidol.ac.th

กิจกรรม

 1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบประเด็นการวิจัยด้านนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบผ่านคำถามวิจัย และโครงการวิจัยที่กำลังขอรับทุนจาก ศจย. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2553
 2. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการวิจัยการควบคุมการบริโคยาสูบเพื่อนำมาสู่งานวิจัยเร่งด่วน เมือ่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553
 3. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการวิจัยการควบคุมการบริโคยาสูบเพื่อนำมาสู่งานวิจัยเร่งด่วน(เพิ่มเติม) และการนำเสนอโครงร่างการวิจัยของนักวิจัย เมือ่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553
 4. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มศึกษานโยบายด้านการควบคุมยาสูบเรื่อง “องค์ความรู้ในการควบคุมและปราบปรามบุหรี่ลักลอบ” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 5. การเสวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นวิจัยนโยบายด้านการควยคุมยาสูบ (Journal club) ระหว่าง มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2554
 6. ผลผลิตและผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา
 7. ทางกลุ่มได้นำเสนอ proposals เพื่อขอทุนจาก ศจย. จำนวน 9 เรื่อง ในระยะเวลาที่ผ่านมา

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner