กลุ่มศึกษานโยบายยาสูบ ด้านระบาดวิทยา

  12 January 2014
กลุ่มศึกษานโยบายยาสูบ ด้านระบาดวิทยา  logo songkla u 

 

หัวหน้าเครือข่าย

 • ศ.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
 • หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นักวิจัยหลัก

 • ดร.พญ. รัศมี สังข์ทอง
 • หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ประสานงานหลัก

 • คุณมาดีนา น้อยทับทิม
 • โทร 074-451165-6
 • แฟกซ์ 074-429754
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อนักวิจัยในโครงการ

 1. ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 2. อาจารย์โศรยา นิฮะ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา จังหวัดยะลา
 3. อาจารย์พัชราวดี ทองเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
 4. คุณกุลธิดา จันทรานุสรณ์ โรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 5. คุณบุญญา อักษรชู โรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 6. คุณวัฒนชัย ไชยจิตต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 7. คุณสุวิมล แก้วแดง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
 8. อาจารย์ สุบันโญ จีนารงค์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จังหวัดปัตตานี
 9. อาจารย์ อับดุลรอฮ์มาน จะปะกิยา คณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จังหวัดปัตตานี
 10. คุณจิตเวช เกตุชู (นักวิจัยรุ่นเยาว์) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

งบประมาณ สนับสนุนโดย

 • ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เวบไซต์

 • หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ http://medipe2.psu.ac.th
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) www.rdh.psu.ac.th

กิจกรรม

ระยะที่หนึ่ง

 • จัดตั้งกลุ่มศึกษานโยบายยาสูบ ด้านระบาดวิทยา ที่หน่วยระบาดวิทยา
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • สร้างนักวิจัยและเครือข่ายการทำงานวิจัยระบาดวิทยาด้านยาสูบในภาคใต้
 • สร้างแผนการทำงานวิจัยระบาดวิทยาด้านยาสูบอย่างต่อเนื่องในภาคใต้
 • สร้างความรู้ความเข้าใจต่อปัญหายาสูบจากงานวิจัยระบาดวิทยาด้านยาสูบ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อการกำหนดนโยบาย การเผยแพร่ และ การทำงานวิจัย

ระยะที่สอง

 • ประชุมเพื่อพัฒนาร่างโครงร่างวิจัยและประเมินความเป็นไปได้ของร่างชุดโครงการวิจัยเรื่องการบริโภคยาสูบในเยาวชน
 • ผลผลิตและผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา
 • มีการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์เพื่อทำวิจัยระบาดวิทยาด้านยาสูบ 1 ท่าน
 • จัดประชุมโครงการประชุมเครือข่ายนักวิจัย ในการวิจัยเชิงนโยบายและประเมินผลด้านการควบคุมยาสูบ (ภาคใต้) วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ.2552
 • ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2553 ระยะเวลา 5 ปี สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดยมีแนวทางในการพัฒนานักวิจัยระบาดวิทยาด้านยาสูบ และโครงการวิจัย ผ่านกระบวนการบัณฑิตศึกษา และ การทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในภาคใต้
 • งานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยต่อการบริโภคบุหรี่ลักลอบในจังหวัดติดชายแดนในภาคใต้ของประเทศไทย โดยผลการวิจัยจะทำให้ทราบพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคบุหรี่ลักลอบ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นแนวทางในการผลักดันนโยบายการเพิ่มภาษียาสูบ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการควบคุมปัญหาบุหรี่ลักลอบ
 • ชุดโครงการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคยาสูบในเยาวชน
 • หนังสือเรื่อง มายา ยาสูบ:รวบรวม เรียบเรียง ข้อมูล ในด้านสุขภาพ วิศวกรรม และ สิ่งแวดล้อม อาทิ สารพิษร้ายในยาสูบ สารพัดโรคร้ายจากการบริโภคยาสูบทั้งทางตรง และ ทางอ้อม ธรรมชาติของควันบุหรี่ เครื่องกรองอากาศกับควันบุหรี่

 

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner