เครือข่ายการวิจัย
กลุ่มศึกษาวิจัยเบื้องต้นการควบคุมการบริโภคยาสูบของเยาวชน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ประธานกลุ่ม รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษา นพ.ดร. จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-ประสงค์ พญ.พัสวี วรภัทรกุล กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ชื่อผู้ประสานงานหลัก อาจารย์เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายชื่อนักวิจัยในโครงการ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางวันทนีย์ ทองหนุน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวช…
โครงการกลุ่มวิจัยจังหวัดปลอดบุหรี่ : เชียงราย น่าน และแม่อ่องสอน ประธานกลุ่ม รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคิน ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รองประธานกลุ่ม นายพรชัย พรสวรรค์ ที่ทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เลขาธิการกลุ่ม นางนิตยา งามเหมาะ ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ชื่อผู้ประสานงานหลัก นางสาวพิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์…
เครือข่ายนักวิจัยด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา เติมสิริกุลชัย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รองประธานกลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายชื่อนักวิจัยในโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา เติมสิริกุลชัย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์…
  โครงการการสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน     หัวหน้าเครือข่าย รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ภาควิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นักวิจัยหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูพักตร์ สุทธิสา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ…
กลุ่มศึกษาวิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกลุ่ม รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รองประธานกลุ่ม รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เลขาธิการกลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่างTobacco Control Research Unit (Lower Northern Region) หน่วยวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ เป็นหน่วยวิจัยภายใต้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ พัฒนาศักยภาพคนทำงานด้านนี้ และสนับสนุนการรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการพัฒนาศักยภาพและการสนับสนุนการรณรงค์จะเน้นในเขตภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัดได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์และตาก พันธกิจ วิจัย พัฒนา และ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบในเขตภาคเหนือตอนล่าง…
กลุ่มศึกษานโยบายยาสูบ ด้านระบาดวิทยา      หัวหน้าเครือข่าย ศ.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นักวิจัยหลัก ดร.พญ. รัศมี สังข์ทอง หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ผู้ประสานงานหลัก คุณมาดีนา น้อยทับทิม โทร 074-451165-6 แฟกซ์…

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner