เครือข่าย ศจย.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

กลุ่มศึกษาวิจัยเบื้องต้นการควบคุมการบริโภคยาสูบของเยาวชน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ประธานกลุ่ม รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษา นพ.ดร. จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-ประสงค์ พญ.พัสวี วรภัทรกุล กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ชื่อผู้ประสานงานหลัก อาจารย์เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายชื่อนักวิจัยในโครงการ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางวันทนีย์ ทองหนุน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวช…
โครงการกลุ่มวิจัยจังหวัดปลอดบุหรี่ : เชียงราย น่าน และแม่อ่องสอน ประธานกลุ่ม รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคิน ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รองประธานกลุ่ม นายพรชัย พรสวรรค์ ที่ทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เลขาธิการกลุ่ม นางนิตยา งามเหมาะ ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ชื่อผู้ประสานงานหลัก นางสาวพิมทรัพย์ พิมพิสุทธิ์…
เครือข่ายนักวิจัยด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา เติมสิริกุลชัย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รองประธานกลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายชื่อนักวิจัยในโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา เติมสิริกุลชัย ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์…
  โครงการการสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน     หัวหน้าเครือข่าย รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ภาควิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นักวิจัยหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูพักตร์ สุทธิสา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ…
กลุ่มศึกษาวิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกลุ่ม รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รองประธานกลุ่ม รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เลขาธิการกลุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือตอนล่างTobacco Control Research Unit (Lower Northern Region) หน่วยวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ เป็นหน่วยวิจัยภายใต้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ พัฒนาศักยภาพคนทำงานด้านนี้ และสนับสนุนการรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการพัฒนาศักยภาพและการสนับสนุนการรณรงค์จะเน้นในเขตภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัดได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์และตาก พันธกิจ วิจัย พัฒนา และ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบในเขตภาคเหนือตอนล่าง…
กลุ่มศึกษานโยบายยาสูบ ด้านระบาดวิทยา      หัวหน้าเครือข่าย ศ.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นักวิจัยหลัก ดร.พญ. รัศมี สังข์ทอง หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ผู้ประสานงานหลัก คุณมาดีนา น้อยทับทิม โทร 074-451165-6 แฟกซ์…
1600 สายเลิกบุหรี่ (Quitline1600 ) ดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2536 โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ดำเนินการช่วยเหลือเพื่อการเลิกบุหรี่ ด้วยผู้ให้คำปรึกษาและอาสาสมัคร มีสายโทรศัพท์เพียง 2 สาย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2550 จึงมีการปรึกษาหารือและจัดทำเป็นข้อตกลงของ 3 หน่วยงาน อันได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกัน โดย สสส.สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติขึ้น โดยจัดตั้งได้และมีการเริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่ มกราคม…
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (Hiso) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำแผนที่สถานบริการช่วยเลิกบุหรี่เพื่อเผยแพร่บนเวบไซต์ www.trc.or.th โดยอาศัยฐานข้อมูลหน่วยบริการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และข้อมูลสถานบริการของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งสามารถรวบรวมได้ทั้งสิ้นจำนวน 804 แห่ง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการรับบริการช่วยเลิกบุหรี่สามารถค้นหาสถานบริการช่วยเลิกบุหรี่ที่เหมาะสมและสะดวกในการเข้ารับบริการ ขณะนี้ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถสืบค้นหน่วยบริการใกล้บ้านได้บนเวบไซต์ของ ศจย. หรือ http://gishealth.moph.go.th
เครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่ เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วน ประกอบด้วยคณะทำงานกลุ่มศึกษาวิจัยเพื่อการควบคุม การบริโภคยาสูบของเยาวชน ในเขตพื้นที่อีสานใต้ (กยย.) คลินิคฟ้าใส วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การนำของ รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา โดยผสมผสานรูปแบบการให้บริการคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ และการสร้างเครือข่ายชุมชนเลิกบุหรี่จากผู้มีประสบการณ์ในการพยายามเลิกบุหรี่ แบ่งปันปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ตรงของผู้ติดบุหรี่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่เป็นผู้แนะนำ ให้คำปรึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน เวบไซต์ออนไลน์ให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ที่พัฒนาขึ้นมา ตั้งอยู่บนเวบไซต์ของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) www.trc.or.th เพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน ติดตามผล และสะดวกสำหรับผู้เข้ามารับบริการ…

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC