เอกสารเผยเเพร่
ข้อมูลบ้านปลอดบุหรี่
ตัดวงจรผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่
08 August 2017
นําเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อกำรควบคุมยาสูบ (Abstract Book)
30 November -0001
สรุป 25 ปี การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2535-2560
ก้าวทันวิจัยกับ ศจย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560"ภัยบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์" สิ่งที่นักศึกษา/บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนต้องรู้
30 November -0001
สรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner