ติดต่อสำนักงาน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วิทยาเขตราชวิถี

ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พันธกิจ ศจย.

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  www.thaihealth.or.th
 • มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  www.ashthailand.or.th
 • กลุ่มควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  www.thaiantitobacco.com
 • กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
  www.dmh.go.th
 • เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  www.thpaat.org
 • สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย
  www.thpinhf.org
 • สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์
  www.thanyarak.go.th
 • แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.)
  http://medipe2.psu.ac.th/tsan/

แหล่งข้อมูลเว็บไซต์ต่างประเทศ
Tobacco Information

 • http://www.who.int/topics/tobacco/en/
 • http://www.tobaccofreeasia.net
 • http://www.tobacco.org
 • http://www.globalink.org
 • http://www.tobaccopedia.org/
 • http://www.tobaccoresearch.net/atlas.htm
 • http://www.cdc.gov/tobacco/
 • http://tobacco.ucsf.edu/index.cfm?ucsfaction=research.main
 • http://www.tobaccoresearch.net/
 • http://www.ash.org.uk
 • http://www.tcsg.org/sfelp/home.htm
 • http://www.inwat.org (Women International)
 • http://www.tobaccofreekids.org (Youth)
 • Tobacco Online Courses
 • http://tobaccocourse.otru.org
 • http://www.tobaccoresearch.net/course.htm
 • http://www.tobaccoacademy.org

สืบค้นข้อมูลลับของบริษัทบุหรี่เพิ่มเติมได้ที่

ภายในประเทศ : www.tobaccowatch.in.th
ต่างประเทศ

 • http://bat.library.ucsf.edu
 • http://legacy.library.ucsf.edu

ส่งข้อความหาเจ้าหน้าที่

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC