คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ระยะที่ 3

  16 January 2014
ฝ่ายบริหาร
01 profile test 03
ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย  นางสาวศุภิสรา ฑิรากัณฐิก
ผู้อำนวยการ ศจย. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ก.ค.55 - พ.ค.57)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01
นางสาวพิมลรัตน์ แซ่ตั้ง
หัวหน้าสำนักงาน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฝ่ายวิชาการ/ประสานงานนักวิจัย

profile test profile test profile test
ดร.สตีเฟ่น ลอลินท ฮาแมนน์ นางสาวจินตนา ปีสิงห์ นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง
นักวิชาการต่างประเทศ นักวิชาการ นักวิชาการ
E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
08 profile test profile test
นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน นายหริสร์ ทวีพัฒนา นางสาวรติกร เพมบริดจ์
นักวิชาการ นักวิชาการ นักออกแบบการเรียนรู้ lLearning Design Officer
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

12 13
นางสาววรางคณา จันทรสุข  นางสาวศิโรนี โต๊ะสัน  นางสาวกนกพร สุทธิสัณหกุล
นักวิชาการ (ก.ค.55 - พ.ค.56)  นักวิชาการ  นักวิจัย
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

นางสาวพรพรรษ์ ภู่กฤษณา  
นักวิชาการ
 E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15

16

14

นางพิมพา  เต็มพร้อม  นางสาวศัญชญา ภูแล่นสูง  นางสาวนันทพร ขามเกษ
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  E-mail :  -

17
างพูลทรัพย์ พชนะ
แม่บ้าน

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner