คณะเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหาร

ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

ผู้อำนวยการ ศจย.

E-mail : siriwan@trc.or.th

ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย

รองผู้อำนวยการ ศจย.

E-mail : aronrag@trc.or.th

นางสาวศุภิสรา ฑิรากัณฐิก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ก.ค.55 - พ.ค.57)

เจ้าหน้านักวิชาการและนักวิจัย/เจ้าหน้าที่ทั่วไป

Dr.Stephen Hamann

นักวิชาการด้านต่างประเทศ

Email : slhamann@trc.or.th

นางสาวพิมลรัตน์ แซ่ตั้ง

หัวหน้าสำนักงาน

E-mail : pimolrat@trc.or.th

นางสาวเทียนทิพย์ เศียรเมฆัน

นักวิชาการ

นางสาวประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์

นักวิชาการ

นายหริสร์ ทวีพัฒนา

นักวิชาการ

E-mail : haris@trc.or.th

นางสาววรางคณา จันทรสุข

นักวิชาการ (ก.ค.55 - พ.ค.56)

นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง

นักวิชาการ


E-mail : paweena@trc.or.th

นางสาวรติกร เพมบริดจ์

นักออกแบบการเรียนรู้ lLearning Design Officer

นางสาวจินตนา ปีสิงห์

นักวิชาการ

นางสาวศิโรนี โต๊ะสัน

นักวิชาการ

นางสาวกนกพร สุทธิสัณหกุล

นักวิจัย

นางสาวพรพรรษ์ ภู่กฤษณา

นักวิชาการ

นางสาวศัญชญา ภูแล่นสูง

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางพิมพา เต็มพร้อม

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสาวนันทพร คำเกษ

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

นางพูลทรัพย์ พชนะ

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC