คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ระยะที่ 2

  16 January 2014
ฝ่ายบริหาร
 01  
profile test
 
ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย  
ผู้อำนวยการ ศจย. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย  
E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

ฝ่ายวิชาการ/ประสานงานนักวิจัย

 
profile test
 
profile test
 
profile test
ดร.สตีเฟ่น ลอลินท ฮาแมนน์ นางสาวนุชรี ศรีวิโรจน์ นายทรงวุฒิ ตรังวัฒนา
นักวิชาการต่างประเทศ นักวิชาการและผู้ประสานงานด้านต่างประเทศ นักวิชาการ
E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
profile test
 
profile test
 
profile test
นางสาวประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์ นายหริสร์ ทวีพัฒนา นางสาวจินตนา ปีสิงห์
นักวิชาการ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11

 

profile test

 

profile test

นางสาวอรทัย ใจบุญ
นางสาวกุมภการ สมมิตร นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง
นักวิจัยรุ่นเยาว์ นักวิจัย นักวิจัย
E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 13  
13

14
Adisak Naowarattanakorn  นางสาวศัญชญา ภูแล่นสูง  นางสาวนันทพร  คำเกษ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14    
นางพูลทรัพย์ พชนะ    
แม่บ้าน    
 

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner