คณะเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหาร

ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

ผู้อำนวยการ ศจย.

E-mail : siriwan@trc.or.th

ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย

รองผู้อำนวยการ ศจย.

E-mail : aronrag@trc.or.th

เจ้าหน้านักวิชาการและนักวิจัย/เจ้าหน้าที่ทั่วไป

Dr.Stephen Hamann

นักวิชาการด้านต่างประเทศ

Email : slhamann@trc.or.th

นางสาวนุชรี ศรีวิโรจน์

นักวิชาการและผู้ประสานงานด้านต่างประเทศ

นายทรงวุฒิ ตรังวัฒนา

นักวิชาการ

นางสาวประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์

นักวิชาการ

นายหริสร์ ทวีพัฒนา

นักวิชาการ

E-mail : haris@trc.or.th

นางสาวกุมภการ สมมิตร

นักวิจัย

นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง

นักวิจัย


E-mail : paweena@trc.or.th

นางสาวอรทัย ใจบุญ

นักวิจัยรุ่นเยาว์

นางสาวจินตนา ปีสิงห์

เจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวศัญชญา ภูแล่นสูง

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสาวนันทพร คำเกษ

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

นางพูลทรัพย์ พชนะ

อดิศักดิ์ เนาวรัตนากร

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC