คณะเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย

ผู้อำนวยการ ศจย.

ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช

รองผู้อำนวยการ ศจย.

เจ้าหน้านักวิชาการและนักวิจัย

Dr.Stephen Hamann

นักวิชาการด้านต่างประเทศ

ดร. ศรัณญา เบญจกุล

นายณัฐพล เทศขยัน

นายสาโรจน์ นาคจู

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นางปภาวี ไชยรักษ์

นางสาวจินตนา ปีสิงห์

นางสาวสมฤทัย ยิ้มแฉ่ง

นางพูลทรัพย์ พชนะ

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC