คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ระยะที่ 1

  16 January 2014
ฝ่ายบริหาร
       
 staff p1-01 
staff p1-02
 
ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย
  ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช
ผู้อำนวยการ ศจย.
  รองผู้อำนวยการ ศจย.

 

เจ้าหน้านักวิชาการและนักวิจัย

staff p1-09 staff p1-03 staff p1-05 staff p1-08
Dr.Stephen  Hamann ดร. ศรัณญา เบญจกุล นายณัฐพล  เทศขยัน นายสาโรจน์  นาคจู
นักวิชาการด้านต่างประเทศ นักวิชาการ นักวิชาการ นักวิชาการ

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

 staff p1-04 staff p1-06  staff p1-07 poonsub
นางปภาวี ไชยรักษ์ นางสาวจินตนา  ปีสิงห์ นางสาวสมฤทัย  ยิ้มแฉ่ง  นางพูลทรัพย์ พชนะ
ผู้ประสานงานโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ บัญชีธุรการ  แม่บ้าน

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner