คณะเจ้าหน้าที่

คณะทำงานและเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

ผู้อำนวยการ ศจย.

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช

รองผู้อำนวยการ ศจย.

นางสาวพิมลรัตน์ แซ่ตั้ง

หัวหน้าสำนักงาน

ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร

นักวิชาการด้านกฎหมาย

นางสาวจรวยพร อิงคเสรีพิทักษ์

นักวิชาการ

นายหริสร์ ทวีพัฒนา

นักวิชาการ

นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง

นักวิชาการ

นางสาวรติกร เพมบริดจ์

นักออกแบบการเรียนรู้

นางสาววันวิสาข์ กัสนุกา

นักวิชาการ

นางสาวพัชรนันท์ คงมั่น

นักวิชาการ

นางสาวคัทลียา จระกา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายปิยะดิษฐ์ มงคลศักดิ์

นักวิชาการสื่อสารสู่สาธารณะ

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC