คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ระยะที่ 4

  15 September 2015
01 profile test profile test
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
ผู้อำนวยการ ศจย.
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผศ.ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.างสาวพิมลรัตน์  แซ่ตั้ง
หัวหน้าสำนักงาน
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 01  01  01
ดร.สตีเฟ่น ลอลินท ฮาแมนน์
นักวิชาการต่างประเทศ
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวจินตนา ปีสิงห์
นักวิชาการ
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายหริสร์ ทวีพัฒนา
นักวิชาการ
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 01  01  01
นางสาวปวีณา  ปั้นกระจ่าง
นักวิจัย
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวเจนจิรา  จิตจง
นักวิจัย
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวดวงกมล สีตบุตร
นักวิจัย

E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 01  01  01
นางสาวเบญจวรรณ  ดั่นประดิษฐ์
นักวิชาการ
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวรติกร  เพมบริดจ์
เจ้าหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายธีรวัฒน์  จันทะคัด
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 01  01
นางพิมพา  เต็มพร้อม
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางพูลทรัพย์  พชนะ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
Email : -
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner