คณะเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหาร

ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

ผู้อำนวยการ ศจย.

E-mail : siriwan@trc.or.th

ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย

รองผู้อำนวยการ ศจย.

E-mail : aronrag@trc.or.th

เจ้าหน้านักวิชาการและนักวิจัย/เจ้าหน้าที่ทั่วไป

Dr.Stephen Hamann

นักวิชาการด้านต่างประเทศ

Email : slhamann@trc.or.th

นางสาวพิมลรัตน์ แซ่ตั้ง

หัวหน้าสำนักงาน

E-mail : pimolrat@trc.or.th

นางสาวจินตนา ปีสิงห์

นักวิชาการ

นายหริสร์ ทวีพัฒนา

นักวิชาการ

E-mail : haris@trc.or.th

นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง

นักวิชาการ

E-mail : paweena@trc.or.th

นางสาวรติกร เพมบริดจ์

นักออกแบบการเรียนรู้

Learning Design Officer

นางสาวเจนจิรา จิตจง

นักวิจัย

นางสาวดวงกมล สีตบุตร

นักวิจัย

นางสาวเบญจวรรณ ดั่นประดิษฐ์

นักวิชาการ

นางพิมพา เต็มพร้อม

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นายธีรวัฒน์ จันทะคัด

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางพูลทรัพย์ พชนะ

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC