คณะเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหาร

ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

ผู้อำนวยการ ศจย.

E-mail : siriwan@trc.or.th

ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย

รองผู้อำนวยการ ศจย.

E-mail : aronrag@trc.or.th

เจ้าหน้านักวิชาการและนักวิจัย/เจ้าหน้าที่ทั่วไป

Dr.Stephen Hamann

นักวิชาการด้านต่างประเทศ

Email : slhamann@trc.or.th

นางสาวพิมลรัตน์ แซ่ตั้ง

หัวหน้าสำนักงาน

E-mail : pimolrat@trc.or.th

นางสาวจินตนา ปีสิงห์

นักวิชาการ

นายหริสร์ ทวีพัฒนา

นักวิชาการ

E-mail : haris@trc.or.th

นางสาวปวีณา ปั้นกระจ่าง

นักวิชาการ

E-mail : paweena@trc.or.th

นางสาวรติกร เพมบริดจ์

นักออกแบบการเรียนรู้

Learning Design Officer

นางสาวเจนจิรา จิตจง

นักวิจัย

นางสาวดวงกมล สีตบุตร

นักวิจัย

นางสาววันวิสาข์ กัสนุกา

นักวิชาการ

E-mail : research1@trc.or.th

นางสาวพัชรนันท์ คงมั่น

นักวิชาการ

E-mail : partnership@trc.or.th

นางสาวคัทลียา จระกา

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

kat@trc.or.th

นายปิยะดิษฐ์ มงคลศักดิ์

นักวิชาการสื่อสารสู่สาธารณะ

piyaditm@gmail.com

นางสาวเบญจวรรณ ดั่นประดิษฐ์

นักวิชาการ

นางพิมพา เต็มพร้อม

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นายธีรวัฒน์ จันทะคัด

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร

นักวิชาการด้านกฎหมาย

vasin@trc.or.th

นางพูลทรัพย์ พชนะ

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC