คณะกรรมการกำกับแผนงาน ศจย.
ระยะที่ 5

นายแพทย์หทัย ชิตานนท์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประกิต วาทีสาธกกิจ

ผศ.ดร. ลักขณา เติมศิริกุลชัย

ดร.ศรัณญา เบญจกุล

คณะกรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์บังอร ฤทธิภักดี

รศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท

รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

ดร.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย

รศ.ดร.กิตติ กันภัย

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

คณะทำงานแผนงานโครงการ

ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา

รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์

นพ.สุเทพ เพชรมาก

ดร.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป

ดร.นิฤมน รัตนะรัต

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการ ศจย.

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช รองผู้อำนวยการ ศจย.

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC