คณะกรรมการกำกับแผนงาน ศจย. ระยะที่ 4

11 May 2016
คณะกรรมการที่ปรึกษา
 01 Udom

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ

 

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร

คณะกรรมการ


  05
นพ.หทัย   ชิตานนท์
ประธานกรรมการ
นพ.ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล
รองประธานกรรมการกรรมการ
ศ.เกียรติคุณวิฑูรย์  อึ้งประพันธ์
กรรมการ
 Prayoon    
รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
กรรมการ

รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธ์
กรรมการ

นพ.ชูชัย  ศุภวงศ์
กรรมการ

Sawitri panthip
ผศ.ดร.กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ
กรรมการ
รศ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 
กรรมการ
พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
กรรมการ
Kumnuan Bundit  
นพ. คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
กรรมการ
นพ.ดร.บัณฑิต ศรไพศาล
กรรมการ
ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 
กรรมการและเลขานุการ

staffmail

gotoknowlogothmappolicy bannerclinicmapnosmokenetworkeco analyinfogra bannerElearningBanner