คณะกรรมการกำกับแผนงาน ศจย.
ระยะที่ 4

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร

คณะกรรมการ

นพ.หทัย ชิตานนท์

ประธานกรรมการ

นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล

รองประธานกรรมการ

ศ.เกียรติคุณวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์

นพ.ชูชัย ศุภวงศ์

ผศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

รศ.ดร.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์

นพ. คำนวณ อึ้งชูศักดิ์

นพ.ดร.บัณฑิต ศรไพศาล

ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC